PAGAMENT ÚNIC | 13/04/2010  DAR

Establert el procediment per a la tramitació de l'ajut de pagament únic

S'ha ordenat el procediment per a la tramitació de l'ajut de pagament únic i altres règims d'ajuts comunitaris en agricultura i ramaderia per a la campanya de comercialització 2010-2011.

caballs04132010 cont

 

L'ordre AAR/218/2010, del 6 d'abril (DOGC núm. 5606 - 13/04/2010) també obre la convocatòria dels ajuts.
 
El règim de pagament únic és el sistema de pagament d'ajudes, que no depèn de l'activitat productiva desenvolupada, la qual cosa s'anomena desconnexió.
 
L'ajut del pagament únic es pagarà d'acord amb els drets de què disposi l'agricultor, acompanyats d'un nombre igual d'hectàrees admissibles, que hauran d'estar a disposició de l'agricultor durant un període mínim de deu mesos a fixar per l'estat membre.
 
El nombre i valor dels drets s'assignen en funció dels valors històrics (superfícies i imports) referits a un període determinat (període de referència) i a partir d'una sèrie d'ajuts.