AJUTS | 14/06/2013  DAAM

El DAAM convoca els ajuts a les entitats d'assessorament agrari

Les actuacions subvencionables amb aquests ajuts són la creació de nous llocs de treball de personal tècnic i l'adquisició de material destinat a la millora dels serveis d'assessorament. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 15 de juliol

 El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts destinats a les entitats d'assessorament agrari de Catalunya, per ORDRE AAM/117/2013, de 3 de juny (DOGC núm. 6397 - 14/06/2013). El termini de sol·licitud és del 15 de juny al 15 de juliol, ambdós inclosos

 
Es tracta d'uns ajuts destinats a fomentar la implantació del sistema d'assessorament agrari de Catalunya, definit pel Decret 392/2006, de 17 d'octubre. Les actuacions subvencionables amb aquests ajuts són per una banda la creació de nous llocs de treball de personal tècnic dedicat a l’assessorament i per l'altra l'adquisició de material destinat a la millora dels serveis d'assessorament.
 
El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període 2007-2013 preveu una mesura específica per a la implantació del Sistema d’assessorament agrari de Catalunya que té com a objectiu ajudar a adaptar, millorar i facilitar la gestió i incrementar el rendiment global de les empreses agràries, així com la correcta gestió mediambiental. Dins d’aquest marc, el Decret 9/2012, de 17 de gener, relatiu al Sistema d’assessorament agrari de Catalunya, preveu l’establiment de mesures de foment per a aquest Sistema entre les actuacions que ha de dur a terme el Departament, el qual, amb aquesta finalitat, convoca anualment els ajuts a les Entitats d’assessorament agrari de Catalunya.
 
El Sistema d’assessorament agrari de Catalunya té com a objectiu la millora en la gestió de les explotacions agràries d’una forma integral i contribuir, així, a optimitzar la seva competitivitat. La implantació definitiva del Sistema d’assessorament contribueix de manera positiva al creixement econòmic, sobretot de les zones més rurals, a la creació de llocs de treball en aquestes zones i, per tant, a la consecució d’un adequat equilibri territorial. Per tal d’assolir amb èxit aquests objectius, cal una estructura tècnica de suport a l’empresa agrària, constituïda per les entitats d’assessorament agrari.
 
Els ajuts regulats en l’Ordre publicada per un import total de 84.285,7 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i aniran a càrrec d’una partida pressupostària del DAAM per a l’any 2013. D’aquest import, el DAAM n’aporta 59.000 euros, el que suposa el 70% del finançament d’aquests ajuts i la resta, 25.285,7 euros, els aporta el FEADER (30%). A més, s’estableix un import addicional estimat de 37.143 euros per a l’any 2013 a aplicar en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives. D’aquest import, 26.000 euros van a càrrec del DAAM (70%) i 11.143 euros a càrrec del FEADER (30%).
 
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les entitats sense ànim de lucre i les cooperatives agràries o, en ambdós casos, les seves unions o federacions, inscrites en el Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya.
 
La mesura permet subvencionar la creació de nous llocs de treball  de personal tècnic dedicat a l’assessorament i l’adquisició de material destinat a la millora dels serveis d’assessorament, dins dels cinc primers anys d’inscripció de l’entitat en l’esmentat registre.
 
Actualment, un total de 92 entitats es troben inscrites en aquest Registre, posant a disposició de l’empresa agrària catalana una xarxa de gairebé 300 persones assessores.