FORMACIÓ PROFESSIONAL | 14/04/2010  DAR

El DAR convoca els ajuts complementaris de formació professional agrària

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha convocat els ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària 2010 i n'ha aprovat les corresponents bases reguladores, com publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de sol·licitud finalitza el 13 de maig.

Formació cont

 

Poden ser persones beneficiàries dels ajuts l'alumnat del curs escolar 2009-2010 dels cicles formatius, del curs preparatori per a la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior, i dels ensenyaments de formació i capacitació agrària bàsica, organitzats pels centres i les escoles de capacitació agrària del Servei de Formació Agrària del DAR.
 
Les actuacions subvencionables per a les quals es pot sol·licitar l'ajut són les despeses generades durant el curs escolar 2009-2010 i, en concret, les següents:
 
a) Despeses de mitja pensió i/o allotjament a les escoles i als centres de capacitació agrària.
 
b) Despeses de manutenció i/o allotjament fora de les escoles i els centres de capacitació agrària, quan aquests últims no puguin prestar els serveis.
 
c) Despeses relatives al transport escolar col·lectiu des del punt de concentració fixat pel centre escolar fins a l'escola o el centre de capacitació agrària corresponent.
 
d) Despeses relatives al transport des del domicili de l'alumne fins a l'escola, per a l'alumnat que hagi optat per realitzar l'organització singular del cicle formatiu d'explotacions agràries extensives a l'Escola de Capacitació Agrària (ECA) de les Borges Blanques o del cicle formatiu d'explotacions agràries intensives a l'Escola de Capacitació Agrària (ECA) d'Alfarràs, sempre que la distància entre el domicili de l'alumne i l'escola sigui superior als 50 quilòmetres.
 
e) Despeses de manutenció i/o allotjament dels alumnes que hagin realitzat estades de formació en centres de treball tant a Catalunya com a l'estranger.
 
Les sol·licituds per acollir-se als ajuts que estableixen aquestes bases s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat que es pot obtenir a les dependències del DAR o en la seva pàgina web (T1-031), s'han d'adreçar a la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i s'han de presentar preferentment als serveis centrals del DAR, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dins del termini establert a la convocatòria.
 
Aquest ajuts són complementaris dels que, si escau, pugui atorgar el Ministeri d'Educació a cada curs escolar per a l'alumnat de nivells postobligatoris no universitaris.