PLA DE XOC | 14/04/2010  Gencat

El Govern aporta 40 milions per augmentar la liquiditat a les explotacions agràries

El Govern, a través de l'Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA), ha acordat obrir una línia de préstecs per aportar liquiditat a les explotacions agràries. Amb aquesta mesura, que forma part del Pla de Xoc, es vol donar resposta a les principals necessitats del sector. El període per presentar les sol·licituds de préstec finalitza el 31 d'agost de 2010.

liquiditat porcs cont

 

L'objectiu de la proposta és que les explotacions afectades puguin finançar la nova campanya i allargar el termini per periodificar en els resultats futurs de l’explotació els costos d’aquesta campanya.
 
Actualment la situació del sector agrari és preocupant i pot produir l'abandonament d'explotacions amb titulars més joves, que han realitzat inversions de modernització, i la reducció de la competitivitat de la resta d'explotacions que no podran afrontar noves inversions i fins i tot se'ls farà difícil la realització de les feines mínimes de conreu a l'inici de la nova campanya. Els preus s'han situat a nivells anormalment baixos, no només per l'excés d’oferta interna, sinó per la situació de crisi general que afecta l'economia, la qual cosa s'ha traduït en una davallada molt forta dels ingressos, que en molts casos han estat per sota de les despeses. Tot això ha implicat un agreujament de la situació financera de les explotacions que ja arrossegaven algunes dificultats.
 
Els préstecs es destinen a explotacions ramaderes, els titulars de les quals siguin agricultors professionals (AP) o aquestes siguin explotacions agràries prioritàries (EAP) que disposin, en ambdós casos, com a mínim de 0,8 Unitats de Treball Agrícola (UTA). La UTA s'entén com el treball efectuat per una persona dedicada a temps complet durant un any d’activitat.
 
L'import màxim per titular és de 120.000 euros. El tipus d'interès és l'euríbor a un any més un diferencial de 2,75 punts, amb un termini màxim d'amortització de cinc anys amb el primer de carència i venciments trimestrals.
 

 Les condicions dels préstecs són les següents:

 
- Import global màxim de la línia de préstec: 40.000.000 euros.
- Període per presentar les sol·licituds de préstec: Des de l'aprovació de l'Acord de Govern i fins al 31 d'agost de 2010.
- Import màxim del préstec/titular: 120.000 euros.
- Tipus d'interès: EURIBOR a un any més un diferencial de 2,75 punts.
- Termini d’amortització màxim: 5 anys amb el primer de carència i venciments trimestrals.
- Comissió d'obertura: 0,5 per cent del préstec formalitzat, excepte en el cas que el titular garanteixi el préstec amb la fiança solidària de la Societat Estatal de Caución Agraria (SAECA).
- Comissió d'estudi: exempta.
 
Les sol·licituds de préstec es poden presentar a les Oficines Comarcals del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR). Prèviament a la concessió del préstec, el DAR emetrà un informe previ favorable amb la indicació de l'import màxim del préstec a estudiar. Aquest informe, juntament amb la sol·licitud del préstec i la documentació presentada, es trametrà a l'ICCA, que estudiarà l'operació i en reclamarà, si escau, documentació complementària per a l’aprovació del préstec. L'ICCA establirà les garanties necessàries per finançar els préstecs i en decidirà la concessió en funció del risc de cada petició.

 

Informació relacionada