DESENVOLUPAMENT RURAL | 29/05/2019  Ruralcat

El PDR de Catalunya 2014-2020 assoleix el 40% d'execució

Les mesures que han suposat una major despesa executada són les destinades al sector agrari a través del contracte global d’explotació, les quals acumulen un desemborsament de més de 232 milions d’euros, és a dir, més del 70% de l’import executat del programa.

Un moment de la reunió del Comitè de seguiment del PDR

Un moment de la reunió del Comitè de seguiment del PDR

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2014-2020 ha executat, fins el 31 de març de 2019, el 40,82% dels 810,81 milions d’euros programats, és a dir, més de 330,99 milions d’euros, import que garanteix la correcta execució dels fons europeus d’acord amb els objectius i fites fixades per la pròpia Comissió Europea. Aquest és el balanç ofert ahir en el marc de la 5ena reunió del Comitè de seguiment d’aquest Programa, que ha estat presidida pel Director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson.

Pel que fa als imports convocats, el compromís és molt major per les diferents operacions del programa, atès que ja s’han convocat 611,4 milions d’euros, que representen més del 77% dels imports programats i destinats a convocatòries d’ajut.

Cal destacar que les mesures que han suposat una major despesa executada són les destinades al sector agrari a través del contracte global d’explotació, les quals acumulen un desemborsament fins al primer trimestre de 2019, de més de 232 milions d’euros, és a dir, més del 70% de l’import executat del programa. Dins d’aquestes operacions, cal destacar les mesures agroambientals (73,8 milions d’euros), la millora de la competitivitat de les explotacions agràries (51,3 milions d’euros), els pagaments compensatoris per a zones amb limitacions naturals (39,7 milions d’euros) i l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors (31,8 milions d’euros).

Per que fa a altres operacions del programa, cal destacar el conjunt d’operacions destinades a les estratègies de desenvolupament local Leader (23,1 milions d’euros), i les mesures adreçades al sector forestal (22,8 milions d’euros).

En el següent enllaç trobareu els imports executats per mesures i operacions del programa (clicant damunt de cada mesura/operació), amb l’evolució dels pagaments segons imports FEADER i despesa pública total per anys i la distribució total dels imports per mesures: http://bit.ly/PDRcat2020_CS20190528

Pel que fa als indicadors, s’han assolit totes les fites previstes per l’any 2018, complint al el marc de rendiment fixat per la Comissió Europea. En aquest sentit, cal destacar com a dades més significatives el nombre d’expedients de primera instal·lació de joves executats, amb 1.564 explotacions, la superfície agrícola amb contracte agroambiental i d’agricultura i ramaderia ecològica amb més de 199.578 hectàrees i la superfície agrícola on s’ha aplicat la modernització de regadius amb 8.229 hectàrees.

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014–2020 compta per tot el període de de programació amb un import total de 810,81 milions d’euros de despesa pública total, dels quals un 43% estan cofinançats amb fons FEADER procedents de la Unió Europea, el 50% l’aporta la Generalitat de Catalunya i el 7% restant prové de l’Administració general de l’Estat.

Font: DARP