DARP | 30/05/2019  Ruralcat

La nova Llei d'Espais Agraris vol assegurar la capacitat productiva del camp i afavorir el relleu generacional i l'equilibri territorial

La nova Llei, aprovada ahir en el ple del Parlament, preveu la creació d’eines de planificació territorial agrària, com el Pla Territorial Agrari de Catalunya, i un Registre de terres, que ha de servir per posar en producció les terres en desús.

La Llei preveu la creació del Pla Territorial Agrari de Catalunya

La Llei preveu la creació del Pla Territorial Agrari de Catalunya

El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei d’Espais Agraris, amb la qual es dona resposta a una reivindicació històrica del sector. El text té el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i ha estat concertat amb les principals entitats del sector, i pretén dotar el país d’una Llei que permeti planificar el territori tenint en compte el sector agrari, en la seva activitat de productor d’aliments, béns i serveis, però també valorant el seu paper d’equilibrador del territori i cohesionador social.

Els objectius de la Llei d’Espais Agraris són, per una banda, definir bé què són els espais agraris i identificar aquells que tenen un alt valor agrari, amb l’objectiu de preservar-los. D’altra banda vol posar en funcionament un mecanisme que permeti mobilitzar al màxim les terres en desús o en estat no productiu per tenir el màxim de superfície agrícola en condicions de producción. D’aquesta forma es podrà avançar en la sobirania alimentària, garantir la gestió sostenible del medi i facilitar la incorporació de noves persones a l’activitat agrària per afavorir el relleu generacional, així com el dimensionament d’explotacions professionals que ho necessitin.

Catalunya té 3,2 milions d’hectàrees de superfície, de les quals el 21,6% són conreus de regadiu i de secà, el 7% són pastures i el 64% és forestal. Alhora, segons el Mapa d’Hàbitats de Catalunya, hi ha 45.000 hectàrees de conreus abandonats, que suposa l’1,4% de superfície catalana, pel que és necessària una regulació substantiva per tal que els espais agraris tinguin el reconeixement dels seus valors i estiguin dotats de la regulació que els correspon.

Per assolir aquests objectius, la Llei preveu la creació de tres eines bàsiques: el Pla Territorial Agrari de Catalunya, un instrument de planificació territorial sectorial agraria, l’Anàlisi d’afectacions agràries, que ha d’establir les mesures correctores i compensatòries necessàries per minimitzar l’impacte sobre l’activitat agrària que s’hi desenvolupa i un Registre de finques agràries en desús per protegir la producció agrària. 

La Llei aprovada també fa esmena als sistemes d’informació per a la protecció i conservació dels espais agraris, com a eina d’avaluació i de control i seguiment de l’estat dels espais agraris i de la necessària sostenibilitat i conservació dels sòls. A més, la nova disposició fa una delimitació entre infraestructures d’interès general en sòl agrari i les infraestructures agràries, així com els camins rurals, per establir la consideració dels espais agraris en la regulació de les obres, la planificació, la programació i l’execució d’aquestes, així com la preservació de la unitat mínima de conreu en l’execució d’aquestes obres.
 
Font: DARP