DOSSIER TÈCNIC | 25/06/2019  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 99: “Els sistemes agroforestals”

El monogràfic, coordinat i redactat pel CTFC, està dedicat als sistemes agroforestals moderns i analitza els avantatges d’aquests sistemes i el seu encaix al nostre entorn, amb diversos casos d’estudi de sistemes pilot.

Aquest dossier tècnic vol donar resposta a l’interès creixent dels sistemes agroforestals com a alternativa productiva en condicions temperades. Hi ha un ampli consens sobre els avantatges d’aquests sistemes a nivell productiu-econòmic, ambiental i social, sempre que estiguin ben planificats i gestionats. En el cas de Catalunya, el desenvolupament d’aquests sistemes permetria ajudar a mitigar alguns dels principals impactes negatius dels agrosistemes moderns, com ara la contaminació per nitrats, l’erosió, la pèrdua de carboni i matèria orgànica edàfica i la fragmentació i disfuncionalitat d’hàbitats. 

El monogràfic explica quins són els sistemes agroforestals moderns, el seu marc normatiu i d’ajuts i fa una avaluació tècnica, ambiental i econòmica dels sistemes silvoarables (combinació de vegetació llenyosa amb conreus anuals o plurianuals) i els silvopastorals (combinació de vegetació llenyosa amb pastura directa). També explica el desenvolupament dels sistemes agroforestals a França en els darrers anys i com aquests sistemes poden tenir cabuda a Catalunya. El dossier també exposa diversos casos d’estudi amb sistemes pilot. 

Per últim, la catedràtica de la Universitat de Santiago de Compostel·la i presidenta de l’Associació Agroforestal Espanyola, María Rosa Mosquera, explica a l’Entrevista la importància de recuperar els sistemes productius que combinen un component llenyós, ja siguin arbres o arbustos, amb producció agrícola o ramadera, com es poden adaptar aquestes pràctiques al nostre context i quins són els principals factors que dificulten l’adopció d’aquest tipus de sistemes a Espanya, entre d’altres.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.