SANITAT VEGETAL | 15/11/2005  Ruralcat

El carnet bàsic d'aplicador de fitosanitaris permet manipular nous productes

Els posseïdors dels actuals carnets de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic i/o qualificat poden ara aplicar productes de la categoria toxicològica molt tòxics que no siguin o generin gasos.

Manipulador de pesticides

Font: USDA

Així ho estipula la Ressolució ARP/3109/2005, de 2 de novembre, que publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El text estableix un termini màxim de tres anys, sempre que es produeixi el següent:
  1. Hauran d'adquirir els productes esmentats en establiments de venda inscrits al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides, i que disposin d'autorització per comercialitzar productes de la categoria toxicològica molt tòxics.


  2. Només podran adquirir aquests productes les persones que es trobin en possessió del carnet d¿aplicador i manipulador de productes fitosanitaris de nivell bàsic i/o qualificat.


  3. L'establiment de venda lliurarà a l'adquirent còpia de la fitxa de dades de seguretat del producte adquirit.


  4. En el moment de l'adquisició, el comprador haurà de presentar el carnet d'aplicador corresponent i signar a l'albarà o factura conforme ha rebut còpia de la fitxa de dades de seguretat del producte adquirit. En el document que queda en poder del venedor, constarà el número del carnet d¿aplicador de l¿adquirent.