NORMATIVA PRODUCCIÓ | 06/11/2005  Ruralcat

S'aprova el reglament de protecció d'obtencions vegetals

El Consell de Ministres ha aprovat el reglament que desenvolupa la Llei de Règim Jurídic de Protecció de les Obtencions Vegetals, establint disposicions relatives al dret de propietat i el seu exercici i desenvolupant qüestions procedimentals relacionades amb l'estudi formal de les sol·licituds.

Font: MAPA

Font: MAPA

La norma defineix i aclareix qüestions que fins ara han estat motiu de controvèrsia. Així doncs, es defineix el concepte de "varietat modificada genèticament" i "producte transgènic" i es defineix la figura de "petit agricultor", en relació a les diferents modalitats dels conreus. En aquest cas, s'ha seguit una solució paral·lela a les disposicions comunitàries que desenvolupen el Reglament (CE) 2100/94, del Consell, de 27 de juliol, relatiu a la protecció comunitària de les obtencions vegetals. Per això, s'han delimitat les condicions de les varietats vegetals i els drets dels obtentors. Amb l'entrada en vigor de la norma, els petits agricultors estan exempts del pagament de "royalties" per la reutilització de llavors de varietats protegides en les seves pròpies explotacions. Aquest concepte, que la llei no definia fins ara, fixa la remuneració en el 50 per cent del dret que es paga per la producció sota llicència si són els propis agricultors els qui comuniquen als titulars dels drets les quantitats de llavor emprades. La resta dels agricultors haurien de satisfer una quantitat apreciablement menor amb una remuneració del 50 per cent del dret que es paga sota la producció de llicència de l'empresa de llavors. Tanmateix, el reglament desenvolupa detalladament les qüestions procedimentals en la fase de l'estudi formal de les sol·licituds, les competències de les quals corresponen a les Comunitats Autònomes, i en la fase de l'estudi material o de fons, les competències del qual corresponen al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Finalment, el reglament dóna a les varietats amb protecció comunitària un tracte igual, en la defensa del dret de l'obtentor, que a les varietats amb protecció nacional.