DARP | 03/07/2019  Ruralcat

Ja estan disponibles les dades del Registre de les societats agràries de transformació

A Catalunya hi ha registrades actualment 1.638 SAT segons les últimes dades actualitzades del Registre de societats agràries de transformació.

El Departament d’Agricultura és l’encarregat de gestionar el Registre de SAT de Catalunya

El Departament d’Agricultura és l’encarregat de gestionar el Registre de SAT de Catalunya

Les societats agràries de transformació (SAT) són societats civils d’economia social que, en benefici dels seus socis, tenen per objecte la producció, transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders o forestals, la realització de millores en el medi rural, promoció i desenvolupament rurals i agraris i la prestació de serveis comuns que serveixin a aquelles finalitats.

Derivades d'un contracte de societat civil, les societats agràries de transformació han assolit substantivitat pròpia de manera que actualment constitueixen, juntament amb les societats cooperatives, una modalitat pròpia d'associacionisme agrari.

El Departament d’Agricultura és l’encarregat de gestionar el Registre de SAT de Catalunya. És obligatòria la inscripció de les societats agràries de transformació (SAT) a aquest Registre per a poder actuar amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats. Les SAT que tenen l’obligació d’inscriure’s a aquest Registre són les societats subjectes al Decret 199/2013, de 23 de juliol, sobre les societats agràries de transformació de Catalunya (DOGC núm. 6425 de 25.7.2013).

El Registre té per objectius la tramitació i qualificació dels expedients de constitució de les SAT que pertanyin al seu àmbit territorial i la seva inscripció registral; la inscripció de les modificacions estatutàries que la societat acordi vàlidament; el lliurament de certificacions registrals dels actes de les SAT i la informació sobre la naturalesa de les SAT i de les obligacions que tenen respecte al Registre.

El Registre és públic i va dirigit a les persones que es vulguin associar en una SAT que siguin titulars d'una explotació agrària o als treballadors agrícoles, així com els menors de 40 anys que posseeixin una capacitació professional suficient en agricultura, a les persones jurídiques que, tot i no ser titulars d'explotacions agràries, persegueixin finalitats agràries, als propietaris o usufructuaris de finques subjectes a parceria, masoveria o d'altres contractes d'on obtinguin una participació en espècie en els productes obtinguts, i per últim, a les SAT ja constituïdes.

Font: DARP