LEGISLACIÓ AGRÀRIA | 17/10/2005  Ruralcat

Es fixen les condicions pels ajuts directes de la PAC

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) va publicar un Decret sobre l¿aplicació de la condicionalitat en relació amb els ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC). La normativa va ser aprovada en la darrera reunió del Govern català.

Imatge d'una explotació agrària

Font:DARP

El nou Decret exigeix que els agricultors que reben pagaments directes, amb càrrec a la secció del Fons Europeu d'Orientació i de Garantia Agrícola (FEOGA), han de complir amb determinats requisits legals de gestió. Aquests estan d¿acord amb el calendari fixat i les amb les bones condicions agràries i mediambientals establertes. En concret, la normativa inclou:
  • El catàleg de bones pràctiques agràries i mediambientals que els agricultors han de complir en el règim d¿ajuts directes de la PAC.

  • Les mesures a adoptar per evitar l¿erosió.

  • Les mesures per conservar la matèria orgànica del sòl.

  • Les mesures de gestió de rostolls i de restes de poda.

  • Les mesures per evitar la compactació.

  • Les mesures pel manteniment de l¿estructura dels sòls amb l¿ús de la maquinària adequada.

  • Les mesures per evitar el deteriorament dels hàbitats.

  • Les mesures per evitar la destrucció de les pastures permanents.

El Decret també fixa quins són els òrgans de control de la condicionalitat. Els garants són el Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l¿Agència de Residus, entitats que tenen competència en aquesta matèria. A més, la resolució també planteja el règim de reduccions o exclusions enfront del possible incompliment dels requisits de condicionalitat.