DESENVOLUPAMENT RURAL | 12/10/2005  Ruralcat

S'obre el termini per sol·licitar ajuts per a la innovació tecnològica

El Ministeri d'Agricultura (MAPA) obre des del 12 d'octubre, i durant quinze dies, el termini per a la petició d'ajuts a la innovació tecnològica en el medi rural, un concepte per al qual disposa d'un pressupost total de 1.078.700 d'euros.

Aula informàtica

Aquests ajuts van dirigits a organitzacions professionals agràries de caràcter general, organitzacions sindicals més representatives i associacions constituïdes en Xarxes de Desenvolupament Rural, sense ànim de lucre i d'àmbit estatal. L'import dels ajuts podrà arribar fins a un màxim de sis-cents mil euros per beneficiari i podran ser subvencionables les despeses executades durant el 2005, corresponents a xarxes i aules telemàtiques amb aplicació de les tecnologies de la informació, així com el programari i els manuals per a l'aplicació didàctica i divulgativa en el medi rural. També s'inclou l'aplicació de tecnologia de banda ampla i els equips, programes i tecnologies de la informació i del coneixement. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la còpia dels seus estatuts, una memòria d'actuacions a realitzar, el projecte tecnològic i els beneficis derivats per al medi rural, a més del pressupost desglossat de les despeses previstes per al conjunt de les actuacions, entre altra documentació. Les sol·licituds es valoraran d'acord amb els següents criteris i ordre de prioritat:
  1. Grau de cobertura d'usuaris potencials del projecte tecnològic.
  2. Grau d'implantació territorial de l'entitat sol·licitant.
  3. Grau d'innovació del projecte presentat.
  4. Grau de prestació de les aplicacions tecnològiques per a col·lectius amb dificultats d'inserció (dones, joves i discapacitats).