DESENVOLUPAMENT RURAL | 15/07/2019  Ruralcat

Projectes de bones pràctiques dels Programes de Desenvolupament Rural 2014-2020

Els Grups d’Acció Locals de Catalunya aporten 11 projectes a la publicació ‘Recopilació de projectes de bones pràctiques dels Programes de Desenvolupament Rural 2014-2020’ de la Xarxa Rural estatal.

Els projectes recollits ho han estat a proposta dels propis promotors i per les diferents autoritats de gestió

Els projectes recollits ho han estat a proposta dels propis promotors i per les diferents autoritats de gestió

La Xarxa Rural estatal ha fet una recopilació de projectes de bones pràctiques dels diferents Grups d’Acció Local de tot l’estat espanyol. Tots ells han fet un bon ús dels fons rebuts a través de les diferents mesures dels Programes de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020. Dels 34 projectes recollits, 11 corresponen a actuacions realitzades pels grups de Catalunya.

Els projectes recollits ho han estat a proposta dels propis promotors i per les diferents autoritats de gestió. Cada comunitat autònoma ha proposat una sèrie de projectes segons els seus propis criteris, seguint una línia general, que pogués servir d’exemple i replicar-se en altres zones, àrees de coneixement o comunitats.

Els projectes catalans que figuren en aquesta publicació estan inclosos en alguna de les 7 mesures impulsades a través dels PDRs:

                                     

Els Programes de Desenvolupament Rural (PDR) són instruments d’articulació de diferents actuacions i mesures que busquen impulsar el desenvolupament rural. A Catalunya s’emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

A l’estat espanyol hi ha 18 PDR, un per cada Comunitat Autònoma i un d’estatal, que persegueixen els mateixos objectius: fixar població en les zones rurals, aconseguir un nivell digne de benestar i harmonia amb el medi ambient, consolidar en el medi rural l’agricultura, la ramaderia i el sector forestal, protegir i recuperar el patrimoni natural i aconseguir serveis i equipaments adequats per a les zones rurals.

Per a aconseguir aquests objectius els organismes gestors dels PDRs s’encarreguen de convocar ajuts econòmics per a les persones i entitats vinculades al medi rural.

Font: DARP