REG | 30/07/2019  Ruralcat

Avaluació de la uniformitat de reg

En el context actual on existeix una major demanda dels recursos hídrics és necessari millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg. Aquesta eficiència es pot aconseguir millorant el maneig del reg i/o optimitzant les instal·lacions de reg. Un aspecte fonamental en el disseny del sistema de reg és la uniformitat d’aplicació de l’aigua.

Només amb  una bona uniformitat en la distribució de l’aigua de reg es podrà  portar a terme una bona  fertirrigació del  conreu

Només amb una bona uniformitat en la distribució de l’aigua de reg es podrà portar a terme una bona fertirrigació del conreu

La bona uniformitat de reg  permet fer un ús més eficient de l’aigua disponible, maximitzar la producció i limitar les pèrdues d’aigua per percolació profunda. Aquest és un factor de qualitat quan es planteja un reg i depèn de diversos factors:
 
  • Disseny de la instal·lació de reg
  • Manteniment adequat de la instal·lació
  • Ús adequat de la instal·lació de reg (moment de reg, especialment en reg per aspersió).

La uniformitat de distribució de l’aigua de reg (UD) va ser introduït per Merrian i Keller en el 1978, i es pot definir com l’altura mitja d’aigua recollida en el 25% de l’àrea menys regada.  

                                      

L’Oficina del Regant (OdR) - EA de Tàrrega  ha posat a punt un protocol per avaluar la Uniformitat de Distribució de reg en diferents sistemes de reg (es pot localitzar i descarregar a l’apartat de l’Oficina del Regant de Ruralcat). Això ens permet poder comparar el nostre  sistema de reg amb d’altres establerts tant al nostre voltant com en d’altres indrets.

Queda clar, també, que només amb  una bona uniformitat en la distribució de l’aigua de reg es podrà  portar a terme una bona  fertirrigació del  conreu.
 
Conscients de la importància de la uniformitat en el reg, des de l’OdR en els darrers anys s’han fet  avaluacions d’uniformitat de reg (sempre com a Jornades Tècniques demostratives amb regants) en diferents zones de Catalunya. 
 
L’objectiu d’aquestes jornades és ensenyar la metodologia pràctica de la realització d’una avaluació de reg d’una forma senzilla i pràctica perquè l’agricultor pugui repetir-ho a la seva explotació i pugui determinar quina uniformitat de reg té la seva instal·lació.Per avaluar i classificar les diferents avaluacions d’uniformitat de reg s’ha tingut en compte les classificacions realitzades segons cada tipologia de reg proposades per la Junta de Andalusia, que són les que s’utilitzen en els protocols creat per l’OdR. 
 
Taula 1. Qualificació d’una instal·lació de reg localitzat en funció del valor de la Uniformitat de Distribució. 
 
 
Taula 2.- Qualificació d’una instal·lació de reg per aspersió en funció del valor de la Uniformitat de distribució.
 
 
Taula 3.- Qualificació d’una instal·lació de reg per aspersió en jardineria en funció del valor de la Uniformitat de distribució.
 
 
Els resultats del conjunt d’avaluacions de reg que s’han portat a terme durant aquests anys han estat els següents:
 
 
Totes aquestes avaluacions s’han portat a terme sota les condicions climàtiques que l’equip de l’OdR es trobava el dia de l’avaluació i les característiques de les instal·lacions que els agricultors cedien per a fer les avaluacions de reg com una pràctica de camp per altres agricultors i tècnics. Per aquest motiu les casuístiques presents en el total de 67 avaluacions són dispars i no s’entrarà en detall en cada una d’elles, però és un dels aspectes a tenir en compte per la interpretació de les dades obtingudes.
 
En el gràfic següent es pot observar els resultats presentats en la Taula anterior i es pot observar que en el cas del pivot és on existeixen majors uniformitats i en el cas del reg per aspersió en jardineria on es trobaven les uniformitats menys acceptables. Cal dir que aquestes jornades tècniques són molt adequades per poder transmetre als regants la importància d’un correcte manteniment de les instal·lacions de reg que sempre serà un factor clau per obtenir unes adequades uniformitats de distribució de l’aigua de reg.
 
                      
 

Informació relacionada