SEQUERA | 27/09/2005  Ruralcat

S'aproven noves mesures d¿emergència per la situació de sequera

El Govern català ha aprovat el Decret d¿adopció de mesures d¿emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics per regular les condicions de l¿abastament d¿aigua a tot el territori.

Imatge d'un embassament.

Font: DARP

La nova regulació es fa sota criteris equitatius de repartiment, tot tenint en compte les particularitats de cada sistema d¿abastament i evitant els greuges comparatius entre els territoris afectats. El Decret planteja, com a línies bàsiques, l¿aplicació de restriccions progressives a l¿abastament urbà i regulacions més estrictes pel que fa a la utilització d¿aigua per al reg agrícola i de jardins públics i privats i els usos recreatius. Les reduccions de l¿aigua aplicada a les activitats industrials estarien supeditades a la possibilitat de fer compatibles aquestes activitats amb la garantia d¿abastament. Mentre que en el Decret de sequera l¿Administració de l¿aigua té un paper clarament definit respecte a la gestió en origen del recurs, amb el Decret d¿emergència es produeix un canvi de papers, de manera que el protagonisme principal recau sobre els responsables de la seva distribució. Així doncs, els municipis, i, juntament amb aquests, els operadors del servei, que hauran d¿administrar la precarietat d¿aquest recurs a partir de l¿especificitat de la seva xarxa de distribució, del seu territori i de les necessitats i prioritats dels seus diferents usos. Un cop aprovat el Decret d¿emergència en l¿abastament de poblacions, el Govern de la Generalitat disposarà també, per a la seva eventual aprovació en el moment en què l¿emergència sigui declarada, d¿un Programa de mesures de contingència de millora de la disponibilitat de recursos perquè siguin aplicades i/o operatives a curt i mitjà termini. Entre aquestes mesures, s¿inclouran actuacions que formen part del Programa estratègic de les obres alternatives a l¿antic Pla hidrològic nacional. Sobre aquestes actuacions, només es proposaran criteris de procediment abreujat i d¿avançament del seu finançament. Altres mesures seran més contingents; la majoria seran obres i actuacions de nova planta, per a les quals caldrà activar mecanismes nous de finançament que no exclouran una repercussió total o parcial, segons els casos, a través del cost del servei.