ACORD DE GOVERN | 27/09/2005  Ruralcat

Es crea el Registre de plantacions de fruita dolça

El Govern ha aprovat el Decret de creació del Registre de plantacions de fruita dolça per poder disposar d¿una eina que permeti conèixer la realitat d'aquest sector a Catalunya. A més, possibilitarà ordenar un subsector agrari que tendeixi a la diversificació varietal.

Imatge d'unes cireres

El registre servirà per trobar l¿equilibri entre l¿oferta i la demanda en algunes espècies varietals i per garantir l¿eficàcia de les mesures de gestió fitosanitària. La inscripció al registre és obligatòria per a totes les parcel·les de fruita dolça, i es farà d¿ofici a partir de les informacions d¿altres registres existents al Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca o de les dades d¿organitzacions de productors. Inscriure's serà un requisit indispensable per beneficiar-se de les subvencions de la fruita dolça. Les dades del registre es canalitzaran a través d¿un sistema d¿informació geogràfica (SIG) que permetrà identificar i situar gràficament les parcel·les. L'accés a dades com l¿espècie, el municipi, el polígon, la parcel·la, el recinte i la superfície de les parcel·les fructícoles serà públic, i la resta es regularà d¿acord amb la normativa administrativa i de protecció de dades de caràcter personal.

Antecedents


Fins aquest moment, la realitat de les plantacions de fruita dolça de Catalunya es coneixia gràcies a la interpretació de les dades que aporten els registres de la producció integrada i ecològica, la prospecció del foc bacterià, i els inventaris de fruita de llavor i de pinyol de les diferents demarcacions. També es feien servir els registres de productors de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses i la declaració única agrària (DUN). A aquestes fonts d'informació cal sumar-hi altres tipus de dades com les del cadastre, el sistema d'identificació geogràfica de parcel·les agràries de Catalunya (SIGPAC), o els mapes d'usos de sòls. La combinació de totes aquestes fonts no sempre proporcionava una informació del tot ajustada, i feia palesa la necessitat de disposar de tota la informació en un únic registre de dades. El Pla d'actuació de la fruita dolça de Catalunya, elaborat l¿any 2001, ja parlava de la necessitat primordial de conèixer exhaustivament el sector productiu, abans de fer l¿estudi de la millora del producte. A més, l¿any 2002, la Llei de sanitat vegetal va fixar les limitacions a la introducció i circulació de vegetals per prevenir els riscos d'una possible introducció de plagues de quarantena. La legislació també establia l'adopció de mesures fitosanitàries de salvaguarda, que impliquen un coneixement ràpid i precís de la situació en el territori d'una espècie vegetal i les seves varietats.