SANITAT ANIMAL | 21/09/2005  Ruralcat

Es publiquen les normes per importar mamífers de països tercers

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que estableix les normes de Sanitat Animal per a la importació i trànsit per Espanya de determinats animals mamífers procedents de països tercers.

Estruços.

El Reial decret determina que la introducció de tots aquells animals, no només de producció ramadera, que puguin presentar un risc similar de transmissió de malalties, només s'autoritzarà si provenen de països tercers que estiguin autoritzats per la Comissió Europea. A més, especifica que els països de procedència hauran d'estar inclosos en les corresponents llistes comunitàries, per oferir garanties sanitàries generals i complir les condicions específiques que es fixin per la Unió Europea. Les condicions seran verificades per l'Oficina Alimentària i Veterinària de la Comissió. La nova normativa exigeix que els animals, segons la seva espècie, procedeixin d'un territori lliure de dotze malalties greus com la febre aftosa, la pesta porcina clàssica o la pesta bovina, entre altres, i que amb anterioritat al seu enviament a Espanya hagin romàs al tercer país autoritzat durant el període de temps que estableixin les condicions zoosanitàries específiques. També s'exigirà un control veterinari oficial, previ al seu enviament, i un certificat veterinari unificat que s'haurà d'ajustar al model establert per la Comissió Europea i que les autoritats competents d'origen hauran d'emplenar abans d'abandonar el país tercer. Finalment, es contempla la possibilitat d'utilitzar la certificació electrònica previ acord. El Reial decret preveu certes excepcions en casos molt concrets per a facilitar el moviment de determinats animals, com els d'espècies amenaçades, zoos, els animals destinats a esdeveniments esportius o a exhibicions sense finalitats comercials.

Informació relacionada