Entrevista amb Josep Maria Besora | 14/09/2005  Ruralcat

"Rural '06 pretén interconnectar la realitat urbana i la rural"

Josep Maria Besora està vinculat a l'Unió de Pagesos des de 1976. Actualment dirigeix una empresa agrícola d'engreix de vedells i conreu de cereals. També ha estat present a la Junta Directiva de Provedella, al Consell Assessor del Patronat Català Pro Europa, al Consell Assessor de l'IRTA i a la Taula d'Autònoms de Catalunya (TAC). RuralCat l'ha entrevistat en qualitat de director del Congrés del Món Rural.

Josep Maria Besora, director del Congrés del Món Rural

Com va néixer la idea d'un Congrés del Món Rural? És una iniciativa sorgida del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP) i del Conseller Antoni Siurana durant els primers mesos del seu mandat. Hi està implicat el conjunt del Govern de la Generalitat. És una iniciativa pionera a l'Estat espanyol? Sí, a l¿Estat espanyol es tracta del primer congrés d¿aquesta magnitud que té la voluntat de fer un enfocament transversal de les diferents problemàtiques del món rural. I a nivell europeu? No tinc coneixement que se n¿hagi fet cap d¿aquestes característiques, tot i que a França, per exemple, s¿han fet congressos de caire més tècnic i sectorial, tot i que sense analitzar els lligams existents entre el món rural i el món urbà ni tampoc contemplant una participació tan àmplia com el Rural'06. En què s'han inspirat per organitzar el Congrés? En la necessitat d¿atendre els problemes específics que planteja el món rural des d¿una vessant transversal. Aquests problemes, de vegades, no són compresos des de l¿àmbit urbà i això comporta que les polítiques dels diferents governs no contemplin les especificitats del món rural i hi entrin en conflicte. Existeix la necessitat de promoure el debat i la comprensió entre el món rural i el món urbà i adequar les actuacions polítiques a les necessitats reals que es plantegen.

"Volem que el Congrés es percebi com un espai on es poden debatre i canalitzar les diferents opinions i problemàtiques"

Amb quins suports institucionals compten? Es compta amb el suport dels diferents departaments de la Generalitat, que forma part de la Comissió organitzadora del Rural'06, així com també la Federació de Municipis de Catalunya i l¿Associació Catalana de Municipis. També tenim el suport de diferents ajuntaments, diputacions, consells comarcals de tot el territori i d¿altres entitats. Com ha estat l'acollida per part del món rural fins ara? De moment cal valorar-la positivament tot i que encara no han començat els actes més oberts. A partir d¿aquest mes de setembre esperem una participació més massiva i popular a través de la celebració de les Assemblees Territorials i d¿altres actes. Volem que el Rural'06 es percebi com un espai on es poden debatre i canalitzar obertament les diferents opinions i problemàtiques que afecten el món rural. Quins aspectes van tenir en compte a l'hora d'establir els 5 eixos principals del Congrés? Abans d¿engegar el Rural'06 es va fer una anàlisi prèvia dels diferents aspectes que vinculen el Congrés amb les necessitats del país. Es va plantejar la dicotomia món rural-món urbà, la necessitat que el món rural generi riquesa i sigui competitiu, i el repte de la sostenibilitat. A més també es va tenir en compte la necessitat d¿afrontar els temes socials i el repte d¿atendre les diferents demandes de la gent que viu al territori, equiparant els serveis del món urbà i el món rural. Per últim, es va contemplar com a eix vertebrador del Rural'06 el paper de l¿Administració com a impulsora última de les noves polítiques i dels canvis que el Congrés vol fomentar. Quins són els objectius del Congrés? El Rural'06 pretén interconnectar la realitat urbana i la rural. Existeix una necessitat de promoure el debat i la comprensió entre ambdós móns, i adequar les actuacions polítiques a les necessitats reals que es plantegen. Aquests objectius no han variat des de la inauguració del Congrés a Poblet el passat mes de febrer, sinó que s¿han reafirmat un cop hem començat a treballar els diferents àmbits.

"El Congrés establirà un full de ruta que contempli l'aplicació de polítiques concretes"

Quina funció han de tenir els treballs i les ponències del Congrés? Són els instruments que vehiculen els debats i que canalitzen i sintetitzen les diferents opinions. Posteriorment es redactaran conclusions i es faran propostes orientatives per al Govern. El Congrés acaba la seva feina en aquest punt, és a dir, establint un full de ruta que contempli l¿aplicació de polítiques concretes a mig termini. Quin benefici li produirà a la gent del món rural la realització del congrés rural? Els diferents actors del món rural veuran reflectides les problemàtiques que els afecten i tindran la possibilitat de debatre-les i, finalment, participar en el disseny de solucions concretes. Volem millorar la situació de la gent que viu al camp i en conseqüència, millorar també la vida al medi urbà. Quin paper ha de jugar el govern en el desenvolupament del món rural? El Govern ha de vetllar perquè el desequilibri que existeix actualment entre món rural i món urbà es corregeixi amb el desenvolupament de polítiques de suport eficient al món rural. Aquestes polítiques no s¿han de basar en la subvenció sinó en la inversió. D¿aquesta manera seran rendibles per al conjunt de la societat. Per quin motiu han plantejat un congrés itinerant? El Congrés vol ser present a tot el territori perquè la realitat del món rural és molt àmplia i diversa. La distància física és encara avui dia una barrera important i nosaltres l¿hem volgut superar per tal de fomentar al màxim la participació al Rural'06. Segons la seva opinió, quins aspectes creu que s'han de millorar amb més diligència en el món rural? Hi ha un aspecte fonamental i bàsic: cal canviar la percepció que té molta gent a Catalunya sobre el món rural. Si aconseguim millorar aquesta percepció i augmentar la sensibilitat del conjunt de la societat vers el món rural, serà més fàcil resoldre els problemes més tangibles que ens afecten actualment.

Informació relacionada