MEDI AMBIENT | 13/09/2005  Ruralcat

S'estudia la proposta final d¿espais a incloure en la Xarxa Natura 2000

El Govern acorda la constitució d'un grup de treball amb el propòsit de valorar i completar en el més breu termini possible la relació d'espais que s'han d'incloure a la Xarxa Natura 2000.

Font: DARP

Font: DARP

Aquesta comissió està formada pel conseller primer; el conseller de Política Territorial i Obres Públiques; el conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca; el conseller de Treball i Indústria i el conseller de Medi Ambient i Habitatge. Amb aquesta composició, el Govern vol assegurar un ampli consens en el disseny final d¿aquesta xarxa d¿espais naturals protegits. La Natura 2000 és una xarxa ecològica europea coherent que integra espais destinats a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Amb el propòsit de completar dins la major brevetat possible una proposta de zones a incloure en aquesta xarxa, l¿Administració catalana ja ha realitzat els estudis previs pertinents i ha sotmès a informació pública la proposta definitiva dels espais a incorporar-hi. Per estudiar i valorar aquesta proposta, el Govern ha decidit constituir al seu si una comissió interdepartamental al més alt nivell, donada la importància de la iniciativa Xarxa Natura 2000, que afecta directament a molts Departaments de la Generalitat. Els membres de la comissió, el conseller primer i els titulars dels Departaments de Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Ramaderia i Pesca, Treball i Indústria i Medi Ambient i Habitatge, poden comptar amb l¿assistència dels tècnics qualificats que considerin escaients. La comissió, que estarà assessorada pel Departament d¿Economia i Finances i la Secretaria de Comunicació, finalitzarà els seus treballs quan es presenti al Govern, per a la seva aprovació, la relació d¿espais a incorporar a la Xarxa Natura 2000. En concret, aquesta comissió tindrà com a objectius analitzar les qüestions relatives a:
  • La classificació dels espais de la Xarxa Natura 2000 en funció de les seves característiques ecològiques.
  • La definició de les característiques de la gestió possible en cada un dels tipus d'espais definits atenent als condicionants imposats per les directives europees.
  • El llistat de pràctiques compatibles i incompatibles en cadascun dels espais.
  • Definir les mesures de gestió de cada espai en funció de la catalogació anterior.
  • Determinar els aspectes econòmics vinculats al desplegament de la Xarxa Natura 2000.
  • Presentar la proposta d'ampliació de la Xarxa Natura 2000 com a resultat de l'acord entre els departaments implicats.