VENDA DE PROXIMITAT | 23/10/2013  RuralCat/DAAM

Guia per a la venda de proximitat dels productes agroalimentaris

La guia té l'objectiu d'atendre la demanda dels productors que es dediquen a la venda de proximitat de tenir una eina d'aplicació de la normativa higienicosanitària

Portada de la guia

Portada de la guia

 La “Guia per a la venda de proximitat dels productes agroalimentaris” s’adreça a tots els productors que fan venda directa o venda en circuit curt, acollir-se en aquesta Guia, però, és una decisió voluntària de cada productor, com també és voluntari demanar l’acreditació de la venda de proximitat establerta en el Decret 24/2013.


El document s’estructura en quatre blocs temàtics:

  1. El primer bloc està dedicat als aspectes que han de complir les persones que vulguin realitzar la venda de proximitat de la producció pròpia (productes primaris) i/o d’elaboració pròpia (productes manipulats i transformats), ja sigui en venda directa o bé en circuit curt.
  2. El segon bloc aborda l’autocontrol per assegurar la innocuïtat dels aliments, inclou els prerequisits, les bones pràctiques d’higiene, els perills i els punts de control crític.
  3. El tercer bloc està format per qüestions vinculades amb l’etiquetatge.
  4. El quartbloc, d’annexos, conté recomanacions que convé tenir en compte en la realització d’aquest sistema de venda i altres informacions d’utilitat pràctica.
 
Aquest Guia neix arran de la publicació del Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. Ha estat elaborada per un grup de treball format per representants dels diferents departaments de la Generalitat amb competències en matèria de seguretat alimentària i per experts i representants de diverses associacions i institucions que treballen en temes vinculats amb aquesta activitat, com ara Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, TuralCat i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.