COL·LABORACIÓ | 07/09/2005  Ruralcat

Conclusions del Workshop sobre tractaments fitosanitaris en fruiters

En Carles Bernat, professor de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), ens transmet les principals conclusions del Workshop sobre tècniques d'aplicacio de fitosanitaris en fruiters celebrat el juny a Barcelona i Lleida.

Font: DARP

Font: DARP

En una col·laboració anterior vam intentar fer palesa la importància que havia tingut el desenvolupament, a casa nostra, d'aquest Congrés especialitzat en una de les qüestions que més preocupa, avui, els agricultors, però igualment els consumidors. Avui volem recollir les conclusions provisionals, expressades en l'acte de clausura pels responsables de les diverses seccions. En primer lloc, el professor Santiago Planas va manifestar la importància fonamental de la col·laboració dels diferents estaments de recerca amb les empreses especialitzades del sector. Va fer esment, en particular, del cas d'Alemanya, que s'havia vist reflectit en alguna de les comunicacions presentades, però que cada cop va adquirint més rellevància arreu, i en bona mesura, a casa nostra. El professor Andrew Lander, de la Universitat de Cornell, va destacar una qüestió fonamental: la relació amb els "farmers", els "pagesos". En efecte, els científics, els tècnics, que discutim aquests temes a un nivell de tecnicisme en ocasions molt sofisticat no hem d'oblidar qui és l'aplicador final dels tractaments, qui és l'usuari de tots els equips i mètodes que posem a la seva disposició. L'eficàcia del tractament, el resultat final, depèn gairebé del tot de com hem fet arribar la informació a l'aplicador, i de que aquesta informació sigui clara, entenedora, i no excessivament complicada. En un sentit paral·lel, el professor polonès, Greg Doruchowski, va recollir la importància de les mesures en el camp. Moltes d'aquestes tecnologies es posen a punt en experiències complexes en laboratori. Les mateixes experiències transposades al camp, en les condicions reals en que hauran d'aplicar-se sofreixen una sensible variació. És bo, per tant, és imprescindible, anar posant a punt les tècniques necessàries per parametritzar al màxim els assaigs realitzats en condicions de camp, tant per poder comparar diferents experiències com per establir les normes pels usuaris finals. El professor Paolo Balsari, va destacar un punt fonamental en gairebé qualsevol tipus de investigació, i molt en particular d'aquesta que ens ocupa: la interdisciplinarietat. En el nostre cas es parla molt, des d'un punt de vista tècnic, de l'espectre de la polvorització, del cabal, del tamany de les gotes, de les pressions de treball, del nombre d'impactes per unitat de superfície,... Cal no oblidar, ans atorgar-los hi una atenció particular, els aspectes biològics de l'assumpte. Estem combatent fongs, insectes, i diferents altres organismes vius que com ho són reaccionen de manera molt diferent en funció de paràmetres com la temperatura, la humitat, l'època de l'any,... Finalment, el professor Emilio Gil, coordinador del Workshop, va destacar l'elevat nivell tècnic assolit per l'agricultura, com s'ha vist reflectit en gairebé tots els treballs presentats. L'activitat agrícola, en les condicions actuals del nostre entorn, és una feina professional que pot garantir, que ha de garantir, una producció a uns preus raonables, amb unes condicions higièniques i sanitàries màximes tant pels consumidors com pels propis treballadors, i amb un respecte igualment màxim per les condicions del medi ambient. L'agricultura es mou, avui, a un nivell tecnològic elevat, comparable al de qualsevol altre activitat i espera, en aquest sentit, un tracte i un respecte igualment comparables. Carles Bernat, professor de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona