AJUTS | 29/10/2013  DAAM

Ajuts per a projectes R+D+I en el sector agrari i alimentari

Convocatòria d'ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos. El termini de sol·licitud és del 30 d'octubre al 29 de novembre, ambdós inclosos

Instal·lació industrial. Font: DAAM

Instal·lació industrial. Font: DAAM

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), en el marc del Pla Estratègic de Recerca, Transferència i Innovació agroalimentària de Catalunya del  Govern de la Generalitat, aposta per l’impuls de la innovació en les empreses, agràries, agroalimentàries i forestals de Catalunya. Així, dins del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013, l’any 2008 es va iniciar una mesura de foment per tal que les empreses agroalimentàries puguin estructurar, conjuntament amb les universitats i els centres de recerca, els seus projectes d’innovació i, a  des del 2010, la mesura s’ha ampliat amb l’oportunitat de realitzar projectes pilot a partir de la col·laboració de l’empresa amb els centres de recerca. La iniciativa, que ha donat molts bons resultats, ha permès que, fins a data d’avui, s’hagi impulsat la redacció de 138 projectes innovadors i s’hagi desenvolupat 58 projectes pilot.
 
Aquesta línia ha estat pionera en el seu desenvolupament durant aquest PDR a nivell de la Unió Europea (UE), i ha estat considerada per la Comissió Europea (CE) com a model per al futur desenvolupament de la innovació dins del nou Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020.
 
En aquest context, el DAAM ha convocat els ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos, i dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per a fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat, corresponents a l’any 2013, i n’ha aprovat les bases reguladores, com ha publicat avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes i, atès que s’ha pogut constatar que un nombre considerable de possibles persones beneficiàries disposen dels mitjans tecnològics necessaris per a poder realitzar la tramitació electrònica de la sol·licitud, es posa a disposició dels interessats la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud per mitjans electrònics.
 
Aquests ajuts, per un import total d’1.920.000 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013. L’aportació del Departament va a càrrec d’una partida pressupostària per a l’any 2014 dotada amb un màxim de 480.000 euros, el que suposa el 25% del finançament, i la resta correspon al FEADER.
 

L’objecte dels ajuts és:

 
  • El plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) de nous productes, processos i tecnologies en el sector agrari, alimentari i forestal, que impliquin innovació;
  • La realització de projectes pilot innovadors de nous productes, processos i tecnologies en el sector agrari, alimentari i forestal.
 
Aquests ajuts s’emmarquen dins de l’àmbit dels nous reptes, que la Unió Europea va introduir com a prioritat dins de les directrius estratègiques comunitàries de desenvolupament rural. Aquest fet implica que els projectes auxiliables hauran d’orientar-se al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per a fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat.
 
Tant en el plantejament i la redacció de projectes de R+D+I com en la realització de projectes pilot innovadors, els esmentats projectes han de ser destinats a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació a aquest, i/o producció i utilització d’energies renovables, i/o foment sobre la gestió sostenible de l’aigua i/o protecció de la biodiversitat.
 
Concretament, les operacions que es podran finançar amb càrrec a aquests ajuts són:
  • Projectes innovadors destinats a la millora de l’eficiència energètica.
  • Projectes innovadors dirigits a la transformació de biomassa agrícola o forestal per a la producció d’energies renovables.
  • Operacions innovadores destinades a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació.
  • Operacions innovadores destinades a donar suport al desenvolupament d’energies renovables.
  • Operacions innovadores destinades a millorar la gestió de l’aigua.
  • Operacions innovadores destinades a conservar la biodiversitat.
 
Poden ser beneficiàries dels ajuts les empreses agràries, agroalimentàries i forestals, les seves agrupacions i/o associacions, les cooperatives agràries, les comunitats de regants, els artesans alimentaris i els seus gremis. Els projectes han d’estar liderats per aquestes, en cooperació amb centres o instituts de recerca públics i/o universitats. En el cas d'indústries agroalimentàries i forestals, han d'estar inscrites en el Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC).