MESURES SEQUERA | 02/08/2005  Ruralcat

El MAPA fixa un màxim de 25.000 euros per a les ajudes a la sequera

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat l'Ordre per la qual el Govern fixa l'import màxim dels préstecs per titular d'explotació en 25.000 euros. El llindar mínim està en 3.000 euros per titular i explotació.

Efectes de la sequera

L¿ordre s¿engloba en el marc de l¿article 4 del Reial Decret Llei 10/2005, de 20 de juny. Aquesta normativa inclou mesures urgents per pal·liar els danys provocats per la sequera. La nova disposició permetrà a les Comunitats Autònomes iniciar els tràmits per a l¿aplicació de la norma, i que els agricultors se¿n puguin beneficiar amb celeritat. Les Comunitats Autònomes afectades han d'enviar al Ministeri d'Agricultura, abans del 15 d'octubre de 2005, la relació de sol·licitants de préstecs, el volum de préstecs i la quantitat agregada a nivell autonòmic, ja que les Autonomies poden augmentar la quantia del tipus d'interès ICO bonificat pel MAPA. Els barems o quanties màximes dels préstecs de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), que concedirà el Govern, estan fixats en funció del nombre d'hectàrees o caps de bestiar de l'explotació, que s'estableixen en diferents mòduls. El màxim fixat és de 25.000 euros, si es tracta d¿una explotació mixta. En cas contrari, si només s'és agricultor o ramader, la quantitat màxima ascendeix a 22.500 euros en el primer cas, i a 15.000 pels ramaders. L¿ordre estableix les següents quantitats:
  • En herbacis de secà es podrà sol·licitar 200 euros per hectàrea fins a les primeres 75 hectàrees i 100 euros des de les 75 a 150 hectàrees.
  • Per a herbacis de regadiu la xifra és de 450 euros per hectàrea per a les primeres 20 hectàrees i 300 euros des de l'hectàrea 20 a la 40.
  • Pel sector oví i caprí la quantitat serà de 30 euros per animal reproductor adult amb un màxim de 500 animals per explotació.
  • Pel boví i equí es podrà demanar un crèdit de 200 euros per animal reproductor adult amb un límit per explotació de 75 animals.
  • En el cas de l¿apicultura es fixa una quantia de 25 euros per rusc amb un màxim de 600 ruscs per explotació.
Les bonificacions al tipus d'interès anual nominal dels préstecs de mediació de l¿ICO van des de 0,75 per a titulars d'explotacions agràries als dos punts per a titulars d'explotacions agràries prioritàries , o aquells que siguin agricultors a títol principal o que hagin sofert immobilitzacions de bestiar per raons sanitàries. Les subvencions per reduir el principal dels préstecs de l¿ICO seran només pels titulars d'explotacions ramaderes en règim d'extensiu o apícoles i seran del 25 per cent. En funció de les característiques de l'explotació, aquest import cobreix dues o tres de les primeres anualitats d'amortització. La normativa també recull les ajudes per a la construcció de punts de subministrament d'aigua per a la ramaderia extensiva. La totalitat de les sol·licituds d'ajuda no pot superar l'import de 5 milions d'euros. A més, l'ordre aprovada fixa les autonomies i termes municipals on la sequera ha tingut una incidència especialment greu en ramaderia extensiva i apicultura, així com aquells que es beneficiaran de la construcció d¿estancs d¿aigua.