CONVOCATORIA DE PREMI | 02/08/2005  Ruralcat

El PITA 2005 guardonarà l'empresa agrària i l'agroindústria amb 6.000 euros cadascuna

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat ha convocat el Premi a la Innovació Tecnològica Agrària 2005 (PITA 2005), que enguany contempla dues categories que seran premiades amb 6.000 euros cadascuna, duplicant així la dotació del guardó respecte edicions anteriors.

Poster del PITA 2005

Font: DARP

D'aquesta manera, el Departament d'Agricultura diferencia entre les categories d'empresa agrària, en que es premia la implantació d'innovacions en el procés productiu, i l'agroindústria, on es valorarà la innovació en els processos de primera transformació i/o conservació de productes agraris. L'objectiu del guardó és distingir les empreses agràries i les agroindústries que hagin incorporat noves tecnologies i processos i aconseguit millores importants en la competitivitat, per tal de garantir la qualitat i la seguretat de les produccions, la preservació ambiental i les bones pràctiques.

Criteris d'avaluació de les candidatures

Totes les candidatures presentades seran examinades per un comitè d'experts que actuarà com a jurat i que tindrà en compte els següents aspectes de cada candidatura: * Categoria A, a l'empresa agrària:
  • Que es tracti d'innovació amb un potencial d'adaptació elevat per a les empreses agràries catalanes.
  • Que comporti un és més eficient dels diferents factors del procés de producció en relació amb la situació general de les explotacions del sector.
  • Que es tracti d'innovacions tecnològiques significatives amb una implantació real dins el procés productiu o de gestió.
  • El grau de contribució del procés d'innovació a la sostenibilitat de l'activitat de l'empresa.
  • La gestió de la tecnologia: esforços realitzats tant en la recerca i la innovació com en la introducció d'elements tecnològics dins el procés productiu de l'explotació.
* Categoria B, a l'agroindústria de primera transformació i/o conservació:
  • Que comporti un ús més eficient dels diferents factors del procés de producció en relació amb la situació general de les agroindústries.
  • El grau de contribució del procés d'innovació a la sostenibilitat de l'activitat de l'empresa.
  • Indicadors de la innovació i resultats obtinguts gràcies a la implementació del procés de la innovació.
  • La gestió de la tecnologia: esforços realitzats en recerca i desenvolupament, introducció de nous sistemes de comunicació, gestió del coneixement i qualitat.
  • Que la innovació s'orienti a la millora de valoració dels produces agraris catalans.
El termini per a la presentació de les candidatures finalitza el proper 15 d'octubre. Aquesta tramitació haurà de realitzar-se mitjançant un formulari normalitzat que es troba a les oficines comarcals i a la pàgina web del DARP, a la secció de Transferència Tecnològica.