LEGISLACIÓ AGRÀRIA | 26/07/2005  Ruralcat

El Govern aprova el Projecte de Llei de Contractes de Conreu

El Govern ha aprovat el Projecte de Llei de Contractes de Conreu amb l'objectiu de garantir la preservació de l'actual sòl agrícola i la millora de les explotacions agràries existents.

Camp de conreu

La Llei també pretén proporcionar una regulació contractual moderna i equilibrada que fomenti l'ús eficient de la terra, la planificació dels riscos de l'activitat de conreu i el pactisme entre els diferents agents del camp. La nova legislació delimita la noció de contracte de conreu, incloent els contractes d'arrendament, parceria i masoveria. En general, aquest concepte engloba tots aquells que impliquen una cessió onerosa de l'aprofitament agrícola, ramader o forestal d'una finca rústica. A partir d'ara s'establirà un nou àmbit d'aplicació dels contractes, més ampli, que no exclourà per raó de les parts contractuals ni per les característiques de la finca, a diferència del que succeïa en la legislació vigent. Aquesta Llei s'enmarca en el procés de refosa i codificació del dret civil de Catalunya, iniciat l'any 2002 amb la Primera llei del Codi Civil de Catalunya. Enguany, s'ha aprovat una llei especial atès el caràcter específic de la regulació, i el seu doble contingut de dret civil patrimonial i de política agrària. La norma respon a l'execució d'una política agrària pròpia, i vol ajustar el dret vigent a la realitat territorial, econòmica i sociològica del camp català. El projecte de Llei inclou l'articulació de règims jurídics diferenciats segons quines siguin les parts contractuals. Això afecta només a la durada mínima del contracte i a l'accés a la propietat mitjançant els drets de tanteig i retracte que s'estableixen en favor del conreador directe i personal. Aquests poden ser persones físiques o jurídiques que es dediquin al conreu de la terra. Excepcions apart, la Llei preveu que els contractes de conreu es regeixin pels pactes convinguts per les parts, segons el principi de llibertat civil, l'ús i costum de la comarca i el dret dispositiu aplicable. La nova legislació preveu l'obligatorietat de celebrar els contractes per escrit i el dret de cada part a exigir de l'altra la documentació en escriptura pública del contracte. A més, estableix que l'arrendatari tingui l'obligació de conrear la finca i el dret a determinar el tipus de conreu que més li convingui. En relació a la renda, la Llei fixa el principi que aquesta ha de consistir en diners, tot i que també es pot pactar en una quantitat de fruits. El projecte de Llei inclou la creació de les Juntes d'Arbitratge i Mediació per als contractes de conreu, que permetran la solució extrajudicial dels conflictes que es puguin donar en l'execució d'aquests contractes. Finalment, la legislació preveu el dret de la Generalitat a adquirir amb preferència la propietat rústica que es posi al mercat , estigui en conreu o bé arrendada. Atès que el sòl agrari és un bé escàs, el Govern vol intervenir en aquelles zones on sigui necessari, amb la finalitat de preservar el sòl i l'activitat agrària. Reglamantàriament, s'hauran d'establir les demarcacions territorials afectades per aquesta preferència adquisitiva i les condicions del seu exercici.