LEGISLACIÓ | 14/11/2013  DAAM

Entra en vigor el Decret sobre les societats agràries de transformació de Catalunya

Ja ha entrat en vigor el Decret 199/2013, de 23 de juliol, sobre les societats agràries de transformació (SAT) de Catalunya (DOGC número 6425 de 25.7.2013). Aquest Decret suposa la recopilació i actualització de la normativa de les SAT que ha estat en vigor al llarg dels darrers trenta anys

Derivades d’un contracte de societat civil, les societats agràries de transformació (SAT) han assolit substantivitat pròpia de manera que actualment constitueixen, juntament amb les societats cooperatives, una modalitat pròpia d’associacionisme agrari amb una notable presència a Catalunya.

Les SAT són societats civils de finalitat econòmica social que, en benefici dels seus socis, tenen com a objecte la producció, transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders o forestals, la realització de millores en el medi rural, promoció i desenvolupament rurals i agraris, i la prestació de serveis comuns que serveixin a aquestes finalitats.

Aquest Decret no suposa la creació de cap nou registre, sinó que actualitza la regulació del Registre de societats agràries de transformació de Catalunya i simplifica la normativa de SAT agrupant-la en un sol text, que, a més, estableix una rellevant simplificació pel que fa a la tramitació administrativa i a la reducció de la càrrega documental a presentar per a les persones promotores de la constitució de la SAT i a les SAT ja constituïdes. També es preveu la implantació progressiva de l’ús dels mitjans electrònics en les comunicacions i els tràmits registrals amb les SAT i les persones que en són promotores.

La nova regulació del Decret 199/2013 flexibilitza alguns requeriments, té en compte la base familiar de moltes SAT, disposa que els llibres socials passin a ser diligenciats pel Registre i/o les Oficines de Gestió Empresarial (OGE), completa el contingut mínim dels estatuts socials i estableix la documentació que les SAT i les associacions de SAT han de remetre periòdicament al Registre. Les modificacions destacables són:

  • l’àmbit del Registre, que passa de les SAT que pertanyen a l’àmbit territorial de Catalunya a les SAT que hi estan domiciliades i que hi tenen la seva activitat principal;
  • l’establiment de la nova denominació de les SAT que ha d’incloure necessàriament les paraules Societat Agrària de Transformació Catalana o l’abreviatura corresponent (SAT CAT);
  • el nombre mínim de membres de la Junta Rectora, que s’estableix en tres persones;
  • la possibilitat de reduir, després de la constitució de la SAT, el nombre mínim de socis a dos o fins i tot esdevenir unipersonal, quan aquesta disminució és resultat d’una transmissió de participacions, inter vivos o mortis causa, entre cònjuges o familiars fins a quart grau per consanguinitat o segon grau per afinitat;
  • l’habilitació dels llibres socials a la Xarxa d’oficines de gestió empresarial OGE de la Generalitat de Catalunya o al Registre de SAT; i
  • que no cal aportar documentalment les acreditacions que es poden obtenir directament de l’Administració o estan en poder del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).


Les SAT constituïdes amb anterioritat a la publicació d’aquest Decret disposen d’un termini de dos anys per a adaptar els seus estatuts al que s’hi estableix.

Val a dir que amb motiu de l’entrada en vigor del Decret 199/2013, de 23 de juliol, i per tal de facilitar tota la informació necessària per a la inscripció al Registre de societats agràries de transformació de Catalunya, el DAAM ha actualitzat el seu web i ha publicat els nous models de la documentació necessària per a la inscripció de noves societats agràries de transformació de Catalunya, així com per a l’adaptació de les SAT constituïdes amb anterioritat a la nova normativa.