FRUITA | 06/09/2019  Ruralcat

Disponible l’Informe anual de l’Observatori de la fruita fresca 2018

L’informe ha estat elaborat per Afrucat i el Departament d’Agricultura i correspon a la collita de 2017. Aquesta edició conté canvis radicals en la presentació del contingut, en la qual a la primera es fa una anàlisi sobre la collita i el comportament de la comercialització i del consum de l’any 2017 mentre que el següent bloc conté tota la informació gràfica referent al sector.

En pera i poma la producció s’ha mantingut en lleu reducció

En pera i poma la producció s’ha mantingut en lleu reducció

A l’informe de l’Observatori de la fruita fresca 2018 s’analitzen els episodis meteorològics adversos que hi ha hagut als principals països productors, incloent-hi Catalunya. A casa nostra, l’escassa pluviometria durant la campanya ha fet que la presència de fongs hagi estat mínima, llevat d’un episodi localitzat a la comarca de la Selva. 

En general la producció de 2017 ha estat especialment elevada en préssecs i nectarines. Tot i la intensa aclarida que es va efectuar, la producció final va ser més elevada del que s’esperava en totes les varietats. En pera i poma la producció s’ha mantingut en lleu reducció, com, en general, als darrers anys, conseqüència de la minva de superfícies conreades, des de fa anys, més acusadament en el cas de la pera. En comerç exterior, algunes espècies encara no han superat el veto rus (poma), tot i que les altres fruites ho estan compensant amb augments als països clients tradicionals. El consum segueix estancat als principals productes, llevat parcialment de la poma als darrers mesos de la campanya.

Pel que fa al préssec i la nectarina, la superfície total ha estat un 4% inferior a l’any anterior amb 21.397 hectàrees. Aquesta disminució és, en part, causa directa de les repetides crisis de mercat dels últims anys. La collita a Catalunya ha estat de 408.649 tones, un 28% inferior al 2017 i les exportacions un 18% inferiors en el cas del préssec (178.529 tones) i un 23% més baixes en nectarina (133.767 tones).

La superfície productiva de pera a Catalunya torna a disminuir respecte el 2017, situant-se en 10.007 hectàrees, que representa el 22% de de la superfície total de fruita fresca catalana. Les tempestes de pedra durant l’estiu han danyat una gran part de la pera, essent la producció del 2018 a Catalunya de 129.062 tones, un 15% inferior al 2017. Les exportacions durant el 2018 s’han situat en 53.641 tones, un 29% inferior a l’any anterior.

                                      

                                              Distribució de la superfície (ha i %) de fruita fresca a Catalunya segons territoris i espècies 2018 (font: DARP)

A l’igual que la pera, la superfície catalana de poma ha anat disminuint progressivament, però en els últims 2-3 anys aquesta tendència es frena. Al 2018 la superfície es situa en 9.451 hectàrees, essent un 20% del total de superfície de fruita fresca catalana, sense incloure-hi els cítrics. El nivell d’exportacions catalanes durant el 2018 ha estat un 15% inferior al 2017.

Durant el 2018 la producció d’albercoc a Catalunya ha estat lleugerament inferior al 2017 amb 8.856 tones. Les exportacions espanyoles han estat un 7% menys a Catalunya.

La producció de cirera del 2018 a Catalunya ha estat lleugerament inferior al 2017, situant-se en 6.871 tones a causa de les males condicions climàtiques. Malgrat tot, Catalunya ha augmentat un 2% les seves exportacions respecte l’any anterior.

Per últim, la producció de pruna a Catalunya ha estat un 6% inferior (3.837 tones), degut a problemes climatològics i quallats. Les exportacions han estat un 24% inferiors.

L’evolució dels rendiments productius en fruita es troben disponibles a l’enllaç: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/agricultura/estadistiques-definitives-conreus/ mentre que l’actualització dels enllaços es troba a la nova pàgina web d’estadístiques del DARP: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/.

Font: DARP