NORMATIVA | 11/07/2005  Ruralcat

Entra en vigor el Decret que regula el règim de taxa làctia

El Reial decret 754/2005, de 24 de juny, pel qual es regula el règim de la taxa làctia, que començarà a aplicar-se en el període de taxa 2005/2006, ha entrat en vigor, després d'ésser publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Recollida de llet. Font: MAPA

Font: MAPA

El text, aprovat pel consell de Ministres del passat 24 de juny, dóna compliment al requeriment que va interposar la Generalitat de Catalunya per invasió de competències l'any 2004 i tracta d'establir un procés de revisió d'aquest règim. Entre les novetats de la norma, cal destacar la introducció de dues noves figures en el concepte de primer comprador (comprador transformador artesà i operador logístic) i un nou sistema de compensació (per comprador o primera compensació i nacional o segona compensació). El Decret defineix comprador transformador artesà com comprador transformador que en cada període adquireix llet com a màxim a deu productors, per una quantitat total no superior a 600.000 quilos. Considera operador logístic al comprador autoritzat que compra llet a productors i compradors comercializadors per a la seva venda exclusivament a industrials que pertanyen al seu mateix grup o grup de societats. Quant a la compensació, el Reial decret opta per un sistema mixt amb arreglament al qual es repartiran les quantitats de referència sobrants al final de cada període de taxa entre els ramaders els lliuraments dels quals hagin depassat la seva quota. En ambdues compensacions (comprador i nacional) s'aplicarà un procediment semblant, de manera que, si les disponibilitats ho permeten, tots els ramaders podran ser compensats amb una quantitat mínima de 10.000 quilograms, fet que beneficiarà especialment als petits ramaders. La resta es repartirà entre els ramaders de forma proporcional a la seva quantitat de referència, fet que beneficiarà a aquells ramaders que major esforç han realitzat per a mantenir la seva quota. En la primera compensació a nivell de comprador, es podrà repartir el 80 per cent dels sobrants a nivell de comprador, passant la resta, juntament amb les disponibilitats de la reserva nacional, a la compensació nacional. No obstant, en cap cas el productor podrà ser compensat per una quantitat superior al seu excedent de quota, ni amb més de 250.000 quilos en primera compensació ni amb més de 300.000 quilos, sumant ambdues. A partir de l'1 d'abril de 2007, les Comunitats Autònomes seran l'autoritat competent en tot el relatiu a la gestió i control del règim, respecte dels productors i dels compradors les explotacions dels quals o la seu social dels quals es trobi en el seu àmbit territorial.