DESENVOLUPAMENT RURAL | 05/07/2005  Ruralcat

Es presenta el nou reglament d'ajudes al desenvolupament rural pel 2007- 2013

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha presentat el nou reglament d'ajudes al desenvolupament rural per al període 2007¿2013, que es basa en les directrius marcades per la UE i s'aplicarà mitjançant el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Presentació del Reglament d'ajudes al desenvolupament rural

Font: MAPA

A la presentació del nou reglament, el Secretaria General d'Agricultura i Alimentació, Fernando Moraleda, ha assegurat que el MAPA reclamarà un finançament adequat per aquesta actuació. Segons la nota informativa del Ministeri, el nou reglament, orientat a l'augment de la competitivitat de l'agricultura, la millora del medi ambient i la diversificació de l'activitat econòmica, potenciarà la viabilitat i el futur de les explotacions agràries. Afegeix que el seu contingut, es basa en principis com la complementarietat de les mesures nacionals o regionals, la coherència amb les prioritats de la Unió Europea i la resta de fons estructurals, així com en la cooperació entre les Administracions comunitària, nacional i les regionals. Així mateix, destaca el principi de subsidiarietat, pel qual els Estats membres seran els responsables de la programació, i el foment de la igualtat de gèneres. La nova normativa comunitària contempla, per als Estats membres amb programes regionals, com és el cas d'Espanya, la creació d'un Comitè de Seguiment Nacional destinat a coordinar l'aplicació dels programes regionals, i la seva coherència amb el Pla Estratègic Nacional. En el reglament s'augmenta el grau de decisió dels Estats membres en la distribució dels recursos financers, flexibilitzant els percentatges mínims per eixos. Aquests percentatges seran d'un 10 per cent per a l'eix d'augment de la competitivitat i per al de la diversificació de l'activitat econòmica, d'un 25 per cent per a l'eix de millora del medi ambient i el mitjà rural, i d'un 5 per cent per a l'eix LEADER, que serà d'aplicació transversal en els altres tres eixos. El MAPA també destaca les millores aconseguides per a la instal·lació dels agricultors joves, amb una ajuda màxima total de 55.000 euros per agricultor, amb la possibilitat de combinar una prima única amb préstecs bonificats. A més, s'ha aconseguit que en el cas de la jubilació avançada, l'ajuda pugui durar fins a 15 anys, ampliant-se així el seu període d'aplicació de la mateixa. Pel que fa a les ajudes per a la millora de la comercialització i la transformació dels productes agraris, s'hi poden acollir les cooperatives i empreses de fins a 750 treballadors o 250 milions de facturació. També es preveu que en puguin establir acords de cooperació entre agricultors, empreses i terceres parts, com organismes d'investigació, per portar a terme processos de innovació i desenvolupament tecnològic. Una altra de les innovacions en el nou reglament és la inclusió dels recursos genètics entre les mesures agroambientals, i l'augment del període de concessió de la prima anual per pèrdua d'ingressos a 15 anys, en el primer repoblament de terres agrícoles, augmentant-se el màxim de l'ajuda per a costos d'implantació fins al 70 per cent en general, el 80 per cent per a zones desfavorides.