SEQUERA | 03/07/2005  Ruralcat

S'estableix una nova línia d¿ajuts davant la persistència de la sequera

El DARP establirà una línia d¿ajuts per complementar les mesures decretades pel MAPA, segons ha informat en una reunió de la Comissió Permanent de la sequera. Se¿n podran beneficiar les 5.655 explotacions agràries i ramaderes de Catalunya.

Una imatge de la reunió de la Comissió. Font: DARP

Font: DARP

Aquesta ordre complementarà les mesures articulades al Reial Decret Llei 10/2005, de 20 de juny, encaminada a pal·liar els efectes negatius que la sequera provoca als conreus herbacis i a la ramaderia extensiva. Aquesta línia d¿ajuts consistirà en la bonificació del tipus d¿interès i de part de l¿import de l¿amortització dels préstecs que es formalitzin per fer front a les despeses ocasionades per la manca de pluges. D¿aquesta manera es podran acollir a aquests ajuts els agricultors professionals que hagin patit pèrdues de producció d¿almenys el 20% en zones desafavorides o del 30% en la resta de zones, i que, com a mínim, el 50% dels ingressos totals de l¿explotació corresponguin a aquelles produccions afectades per la sequera (conreus herbacis de secà d¿hivern i ramaderia en règim extensiu). Aquests ajuts beneficiaran 87.000 hectàrees de conreus herbacis corresponents a 3.255 explotacions; i pel que fa a la ramaderia extensiva, s¿hi podran acollir els 413.000 caps d¿oví cabrum corresponents a 1.400 explotacions i 45.000 caps del sector boví corresponents a 1.000 explotacions.

Criteris per a la concessió dels ajuts

En els criteris per a la concessió dels ajuts s¿establirà una priorització i graduació dels mateixos, atenent al fet que la producció hagués estat assegurada per cobrir els danys provocats per la sequera. En el cas dels productors de conreus herbacis d¿hivern de secà, s¿establirà una bonificació dels interessos complementària a la que estableixi el ministeri, fins arribar a bonificar la totalitat dels interessos dels préstecs per aquells productors que tenien la seva producció assegurada en cas de sequera. En el cas de productors assegurats sense cobrir els danys per sequera o no acollits a cap línia d¿assegurança, la bonificació arribarà fins a deixar en el 0,5% o l¿1% el tipus d¿interès del préstec respectivament. Pel que fa les explotacions ramaderes extensives es bonificaran els interessos del préstec fins que aquests quedin situats en un 1%. A més, en el cas de la ramaderia extensiva hi haurà bonificació de part de l¿amortització del primer any per l¿import corresponent al 50% de la despesa de compra i transport de palla i/o transport aigua, per un percentatge equivalent al que estableixi el ministeri. Atès que en el Reial Decret Llei del Mapa no es contempla l¿amortització dels préstecs en els cas de productors de conreus herbacis, des del DARP s¿està realitzant les gestions pertinents per donar suport a aquest sector. L¿import màxim dels préstecs amb dret a bonificació d¿interessos per part del DARP serà de 40.000 euros i l¿agricultor o ramader beneficiari de l¿ajut s¿haurà de comprometre a subscriure, per la propera campanya, l¿assegurança corresponent que inclogui cobertura per sequera.

Altres mesures adoptades

El DARP, ja va establir, el passat mes d¿abril, un seguit de mesures per tal de garantir l¿estabilitat de les explotacions afectades. Entre aquestes mesures, el passat dia 29 de juny, la Comissió Europea va aprovar, com s¿havia sol·licitat des de la Conselleria, l¿avançament dels pagaments de les primes ramaderes de vaques alletants, ovi-cabrum, i prima làctea. D'aquesta manera, es complementaran les mesures que impulsarà el MAPA per tal de pal·liar els efectes de la sequera extrema que està patint el nostre país.

L¿ACA amplia la situació d¿excepcionalitat 1 al 95% del territori de Catalunya

Les mesures de restricció dels usos de l¿aigua que estableix el Decret de sequera, aprovat pel Govern el passat dia 17 de maig, s¿han ampliat a les conques del Daró, Fluvià, Cap de Creus i Conca Nord. la conca del Garona, la conca de la Muga i el sistema Siurana-Riudecanyes. Aquest fet representa que aproximadament el 95% del territori de Catalunya es troba en aquesta situació, a excepció de la conca del Garona, la conca de la Muga i el sistema Siurana-Riudecanyes.