AJUDES | 22/05/2005  Ruralcat

El DARP paga més de 14 milions d¿euros pel segon any del Pla de Recuperació de l'olivera

La direcció general de Desenvolupament Rural ha efectuat el pagament de la subvenció corresponent al segon any, campanya 2003/2004, del pla de recuperació de les oliveres afectades per les gelades de desembre de 2001.

Imatge olivera

Font: DARP

En aquesta segona campanya tenen dret a rebre l¿ajut els beneficiaris que abans de les gelades tinguessin parcel·les amb potencial productiu, que resideixin en un municipi de la zona afectada i que la producció no superi el 80% de la producció mitjana anterior del sinistre. En aquesta campanya s¿han establert dos sistemes de càlcul per realitzar el pagament, a elecció del beneficiari en el moment de formalitzar la sol·licitud. En el primer sistema compten les superfícies i les actuacions de recuperació realment realitzades, així com el percentatge de recuperació obtingut en la campanya 2003/2004. L¿altre mètode de càlcul es realitza a partir dels ingressos mitjans bruts de la superfície afectada. De moment, s¿ha realitzat el pagament a 3.739 beneficiaris i resten en tramitació 2.268 expedients. Aquests expedients no s¿han pogut tramitar per la manca de documentació acreditativa d¿algun dels requisits establerts o bé perquè l¿esmentada documentació està en procés de verificació. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca té previst realitzar un segon pagament durant el mes de juny per tal d'incloure els expedients que resten en tramitació. El Pla de Recuperació no està finançat per la Unió Europea però al tractar-se d¿ajuts d¿Estat va ser necessari el vist-i-plau de la Comissió el passat desembre que va permetre al Govern català realitzar els pagaments.

Antecedents del Pla de Recuperació

Amb data 22 de desembre de 2004, la Comissió Europea va autoritzar com a ajut d'Estat (ajut N509/03) els ajuts destinats a pal·liar els danys causats per les gelades a les oliveres al desembre de 2001. En el document d'autorització d'aquest ajut, la Comissió assenyala que aquest no és un ajut destinat a compensar pèrdues de producció, sinó que es tracta d'un ajut destinat a compensar els costos de recuperació de la capacitat productiva de les oliveres. A partir dels criteris acordats conjuntament entre representants del sector i el DARP, la Comissió Europea va autoritzar al govern català a finançar els treballs i les inversions necessàries per recuperar la capacitat productiva de les oliveres.