DESENVOLUPAMENT RURAL | 18/05/2005  Ruralcat

Comença el període de presentació de sol·licituds pel PRODER 2005

El DARP ha obert el període de presentació de sol·licituds pels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa PRODER de Catalunya corresponents a l¿any 2005.

Un poble de muntanya.

Els Grups d¿Acció Local, que actuen com a transmissors de l¿estratègica de desenvolupament rural i són els responsables de l¿aplicació dels ajuts del programa PRODER, poden presentar les seves sol·licituds fins al 10 de juliol a les oficines comarcals del DARP. Els ajuts consistiran en subvencions directes a aplicar a les inversions, realitzades pels beneficiaris finals, i amb els nivells màxims i intensitats a aplicar següents si són inversions no productives, no generadores d¿ingressos, fins a un màxim del 50% de la inversió elegible o bé inversions productives, fins a un màxim del 35% de la inversió elegible. Cal tenir en compte que en inversions productives i no productives, l¿ajut màxim per beneficiar dins del programa PRODER no podrà superar en cap cas els 100.000 euros en un període de tres anys, comptat des de la primera resolució de concessió, en cas de sol·licitar més d¿un ajut d¿aquests tres anys. El programa PRODER té com a objectiu potenciar les alternatives econòmiques en el món rural, evitant el despoblament i millorant el nivell de vida i benestar de la població rural. Mitjançant aquest programa es fomenta la comercialització de productes agrícoles de qualitat i de l¿artesania alimentària, es diversifiquen les activitats en l¿àmbit agrari i afins per a l¿augment de les possibilitats de creació de llocs de treball i ingressos alternatius i, es fomenta el turisme i l¿artesania del territori.