FOMENT INVERSIONS | 09/05/2005  Ruralcat

Nova convocatòria d'ajuts a les indústries agroalimentàries

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) ha publicat l¿Ordre per la qual s¿aproven les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i ramaders, i es convoquen els corresponents a l¿any 2005.

Pollastres envasats a supermercat

Coneixedors de les inversions continuades que ha de realitzar l¿empresari per no perdre el tren de la innovació, el DARP ha considerat necessari, a més de la línia d¿ajut directe a les inversions innovadores, destinar fons propis per tal de crear un nou mecanisme de suport a les petites i mitjanes empreses del sector agroindustrial, mitjançant un ajut, en forma de crèdit bonificat. En aquest sentit, es convoquen dues línies d¿ajuts. D¿una banda es convoca una línia d¿ajut en forma de subvenció directa i destinada a finançar els projectes d¿inversió innovadors que realitzen les empreses agroalimentàries per millorar la transformació i la comercialització de productes agraris, així com les que portin a terme les cooperatives acollides al pla de concentració i modernització. D¿altra banda, es convoca una segona línia d¿ajut destinada a finançar les inversions que hagin d¿efectuar les persones físiques o jurídiques que siguin petites o mitjanes empreses per a la millora de la transformació i comercialització dels productes agraris. L¿ajut consistirà en una bonificació d¿interessos dels préstecs que formalitzin els beneficiaris amb les entitats financeres i sotmesos al conveni que ha establert el DARP amb aquestes entitats.