ENTREVISTA AMB ANTONI SIURANA I ZARAGOZA | 09/05/2005  Ruralcat

"La tecnologia és un component ineludible del creixement econòmic"

La innovació és imprescindible per assolir un sector agrari competitiu i sostenible. Des del DARP es fomenten actuacions per incentivar la modernització del sector, on les TIC i iniciatives com RuralCat són eines valuoses. Parlem amb el Conseller d'Agricultura de la incorporació de les noves tecnologies al sector agrari català.

Antoni Siurana, Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Antoni Siurana, Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Font: DARP

Quin paper té una iniciativa com el PITA en el foment de la innovació en tecnologia agrària? És una iniciativa que fomenta la innovació tecnològica agrària. Es tracta d¿un guardó que distingeix i premia les empreses agràries, les seves entitats associatives i les empreses tecnològiques que hagin introduït en el procés productiu elements tecnològics innovadors en benefici de l¿economia, l¿ergonomia, la qualitat, la seguretat o la sostenibilitat de les produccions agràries. El premi PITA és un dels guardons més importants que es concedeix al sector agrari. El PITA 2004 ha rebut 29 candidatures, més que cap altre any. Reflecteix això que el sector agrari és cada vegada més conscient de la importància d'innovar? El sector agrari català és plenament conscient de la necessitat de participar en el procés d¿innovació tecnològica per poder afrontar els reptes tecnològics presents i ser més competitius a nivell de tots els mercats, gràcies a un sector cada vegada més enfortit. Com creu que el sector està incorporant les noves tecnologies? Des de fa temps l¿agricultura europea, i també la catalana, es troba en un procés de canvi i adaptació a les noves demandes alimentàries i a les noves orientacions de la política comunitària. L¿evolució afecta d¿una manera directa a l¿avenç tecnològic. Disposem avui d¿instruments que poc temps enrere no era previsible que s¿implantessin al ritme en què s¿ha realitzat. De totes maneres, queda molt per fer, ja que aquest procés no és senzill i requereix d¿un esforç que condueix a una major professionalització.

"La recerca i la innovació han esdevingut un component bàsic per garantir la continuïtat i el progrés del sector agroalimentari"

Quins arguments pot donar a pagesos i indústria agroalimentària per invertir en la millora de les seves activitats de producció? La tecnologia constitueix un component ineludible del creixement econòmic. El sector agrari, com la resta de sectors productius, no és aliè a aquesta necessitat. La tecnologia proporciona els elements adients per incrementar la productivitat dels mitjans de producció (energia, fertilitzants, aigua, aliments del bestiar, material vegetal, maquinària, instal·lacions, etc). La tecnologia ben aplicada permet afegir més valor a l¿activitat agrària i, per tant, situar les rendes de l¿agricultura al mateix nivell de les dels altres sectors de l¿economia. Precisament, per promoure la recerca i innovació tecnològiques agroalimentàries, el DARP va instaurar l¿any 2001 aquest Premi a la Innovació Tecnològica Agrària, que es convoca anualment i que volem potenciar encara més. La recerca i la innovació tecnològiques han esdevingut un component bàsic per garantir la continuïtat i el progrés del sector agroalimentari de Catalunya a mig i llarg termini. Competir en l¿actual entorn, amb mercats cada vegada més oberts i competitius, obliga a realitzar un constant esforç per incorporar noves formes de treball, d¿organització i de producció. Com els pot ajudar l'Administració? L¿Administració pot ajudar incentivant la innovació tecnològica agrària, amb instruments com aquest premi o amb ajudes específiques a la utilització de noves tecnologies, però ha de ser el mateix sector el que ha de tenir una actitud oberta i innovadora, incorporant els canvis de manera beneficiosa per a l¿economia catalana. A més, per garantir la transferència de les actuacions en recerca i innovació tecnològiques al sector agrari, el DARP executa amb caràcter anual un Programa de Transferència Tecnològica. Aquest programa consta de més de 550 actuacions durant l'any 2005, que van des de la millora del maneig en el sector ramader al compliment de les bones pràctiques agràries, o la millora en la producció fructícola o hortícola, passant per la millora de cultius extensius (arròs, farratges, cereals, ¿) o jornades formatives adreçades a les aplicacions de reg per diverses varietats. El programa es caracteritza pel seu caràcter professional i l¿elevat nivell tecnològic de les actuacions desenvolupades, que volen donar resposta a les necessitats específiques de les produccions pròpies de les diferents comarques catalanes. La reforma de la PAC planteja un nou model del món agrari català, on les empreses han de buscar la sostenibilitat al marge dels diners d'aquesta política. Creu que la innovació tecnològica pot ajudar a assolir aquest objectiu? En pocs anys estem canviant la direcció dels nostres esforços des d¿una vessant fonamentalment productiva a una altra en la qual juguen un paper important la qualitat de les produccions, la preservació del medi ambient i la seguretat de les persones. En aquesta línia, la innovació tecnològica pot ajudar molt bé a anar per aquest camí de futur.

"RuralCat és una valuosa eina de comunicació al servei del sector agroalimentari català"

Un projecte com RuralCat mostra la voluntat del DARP de potenciar l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al món rural català. En aquest sentit, quin valor afegit creu que aporta aquest portal? RuralCat és una valuosa eina de comunicació al servei del sector agroalimentari català, que pot servir perfectament per incrementar la interactivitat del sector i facilitar la utilització de les noves eines de la societat de la informació. Propiciar l'aplicació pràctica dels resultats experimentals és la base del Pla Anual de Transferència Tecnològica del DARP, quines possibilitats pot obrir RuralCat com a eina per fer arribar aquesta informació al món agrari? Com ja he explicat abans, la transferència tecnològica és fonamental per incorporar la innovació al sector. Per això, el Pla Anual de Transferència Tecnològica no pot transmetre's només per instruments tradicionals de difusió, sinó que cal que utilitzi les noves tecnologies, com ara Internet. En aquest sentit, RuralCat és ja una eina molt bona de transferència tecnològica.

"Poder posar en marxa la formació on line, gràcies a una acord amb la UOC, ha estat un pas de futur molt important"

Un altre punt important a RuralCat és la formació on line que hi ofereix el Servei de Formació Agrària. Com valora la col·laboració entre el DARP i la UOC en aquest aspecte? El DARP considera que la formació agrària és una de les eines bàsiques de la competitivitat del sector agrari català. Per aquesta raó, el Departament ofereix, a través de la seva xarxa d¿escoles agràries, cursos reglats i no reglats (formació contínua) adreçats als joves que es volen incorporar al món agrari i als professionals. Això es complementa ara mitjançant RuralCat amb l¿objectiu d¿utilitzar les noves tecnologies en benefici del sector. Per al DARP, la formació agrària resulta fonamental, tant la dirigida als joves com la dirigida als professionals que volen reciclar els seus coneixements. Per tot això, poder posar en marxa la formació on line, gràcies a una acord amb la UOC, ha estat un pas de futur molt important. Quins són els grans reptes d'ús de les TIC que es plantegen al camp i la indústria agroalimentària catalans? Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) s¿han incorporat a la formació que ofereix el DARP a joves i a professionals agraris, i als cursos per Internet de RuralCat. Són tecnologies que s¿han d¿implantar de manera plena al sector agroalimentari català si no volem donar l¿esquena al progrés i a la innovació. RuralCat ofereix des de fa temps cursos als seus usuaris amb l¿objectiu clar que aquests coneguin cada vegada més les noves tecnologies i treguin tot el suc a la comunitat virtual i als serveis que ofereix aquest portal d¿Internet.