DIVULGACIÓ | 20/04/2005  Ruralcat

La traçabilitat, eix temàtic del segon exemplar del Dossier Tècnic

El segon número del Dossier Tècnic està dedicat a la traçabilitat en el sector agroalimentari. La publicació pretén donar resposta a les inquietuds plantejades pels pagesos, ramaders i pescadors catalans davant l¿entrada en vigor del Reglament (CE) 178/2002, el passat mes de gener.

Dossier Tècnic n.02: Traçabilitat agroalimentària

Amb l'aplicació de la nova normativa s¿estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l¿Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen els procediments relatius a la seguretat alimentària. Gràcies a la traçabilitat, els consumidors poden tenir la certesa que si en qualsevol moment es produeix una alarma sanitària relacionada amb els aliments, aquests seran retirats immediatament del mercat, i per tant que si compren i consumeixen productes catalans no hi haurà cap risc per a la salut. Segons el Conseller Siurana, "el sector agroalimentari té una gran importància estratègica per al nostre país, tant des del punt de vista de generació de riquesa i les produccions que n¿obtenim, com per la contribució que realitza al manteniment de l¿equilibri territorial, fixant la població a zones rurals i de muntanya." El segon exemplar del Dossier s'estructura en 9 apartats, en els quals s'ofereixen definicions i una guia completa sobre traçabilitat: la normativa que la regula, la importància i els beneficis que aporta aquest sistema, articles d'anàlisi i una entrevista. A més a més, s'inclouen exemples de documents per poder seguir la traçabilitat dels productes. A continuació, a Arxius relacionats, podeu trobar una mostra d'aquesta documentació.