LEGISLACIÓ I AJUTS | 17/04/2005  Ruralcat

S'aproven els ajuts corresponents a les explotacions d'oví i cabrum

El DOGC ha publicat l¿Ordre per la qual s¿aproven les bases reguladores dels ajuts per a programes d¿auditoria i assessorament de les explotacions d¿oví i cabrum, i es convoquen els ajuts corresponents a l¿any 2005.

Ramat d'ovelles.

L¿establiment d'aquesta línia d'ajuts té com a finalitat la millora de les condicions productives, tecnicoeconòmiques i sanitàries de les explotacions d'oví i cabrum de Catalunya. A l¿Ordre s¿indica que el nombre mínim d'explotacions a les quals s'ha d'aplicar aquests programes és de vint-i-quatre per sol·licitud. A més, també s¿especifica que les agrupacions de productors, cooperatives, organitzacions professionals i persones físiques que portin a terme programes d'auditoria i assessorament d'explotacions de bestiar oví i cabrum poden ser beneficiaris d'aquest ajut. El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC. El DARP considera necessari donar suport a la implantació de nous sistemes d'actuació amb els quals es doni prioritat a la utilització dels mitjans tècnics, així com la conscienciació del productor sobre la necessitat d¿adequar la seva explotació a les noves eines de tractament de dades.