AJUTS A LA RECERCA AGRÍCOLA | 13/04/2005  Ruralcat

El DURSI inverteix prop de 2 milions d¿euros en recerca per al desenvolupament rural

Les convocatòries de beques i ajuts de recerca del Departament d¿Universitats, Recerca i Societat de la Informació, atorgades l¿any 2004, han suposat un total d¿1.905.380,63 d¿euros per a la recerca en temes vinculats a l¿agricultura, la ramaderia, l¿alimentació o altres àmbits relatius al desenvolupament rural.

Imatge de microscopi

Aquests d¿ajuts, que concedeix el DURSI mitjançant l¿Agència de Gestió d¿Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), inclouen beques i contractes predoctorals, beques per estades a l¿estranger, ajuts per a professorat visitants, per a l¿organització de congressos, o per donar suport als grups de recerca de Catalunya, entre altres. En total, el DURSI ha invertit en 8 àmbits concrets:
  1. Beques de formació de personal investigador (FI): adreçades a la formació de personal investigador, de Catalunya i de fora, per facilitar l¿elaboració de la tesi doctoral en qualsevol universitat catalana. L¿any 2004 es van atorgar 866 beques FI per un import de 11.651.562 euros, per a projectes de tecnologia dels aliments, biologia animal i vegetal, producció animal i ciències socials centrats en l¿àmbit rural. Els principals centres receptors de personal becat en aquest àmbit van ser la UAB, CeRTA, IRTA, i UdL.


  2. Ajuts a l¿equipament i infraestructures de recerca: es concedeixen als centres i institucions de recerca de Catalunya per a l¿adquisició d¿equipament de recerca. L¿any 2004 es van atorgar 21ajuts destinats a temes d¿agricultura, ramaderia o alimentació per un valor de 547.941 euros.


  3. Suport a grups de recerca (SGR): per a grups de recerca de tots els àmbits, de les universitats i centres de Catalunya. Les dades de 2004 indiquen un total de 241.302 euros destinats a grups de recerca en temes de l¿àmbit rural (enginyeria genètica animal, tecnologies de producció i transformació de productes, control de plagues i virosis en conreu extensiu i de fruiters, química i bioquímica agrària, patologia vegetal, o història de les societats rurals). Les principals institucions receptores d¿aquests ajuts van ser la UdL, IRTA, i UAB.


  4. Xarxes temàtiques (XT): per a la coordinació i treball conjunt entre grups que treballen temes propers i/o complementaris. L¿any 2004 es van atorgar 8 ajuts per a xarxes temàtiques en l'àmbit rural per un total de 52.465 euros dos anys. Els principals temes tractats per aquestes xarxes són productes naturals, història rural, anàlisi d¿alternatives a la problemàtica dels grans incendis forestals o la biologia molecular dels llevats. Les xarxes receptores són de la UB, UAB, UdG i el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya.


  5. Beques de mobilitat a l¿estranger (BE): per fer estades de recerca predoctoral i postdoctoral en institucions de recerca fora de Catalunya i perfeccionar la recerca científica, tecnològica, social o humanística. L¿any 2004 se¿n van atorgar 3 per investigadores de l¿IRTA, UdL i UAB per un import de 44.391 euros. Els temes proposat eren el desenvolupament de germoplasma de blat dur adaptat a les condicions de la Península Ibèrica, la identificació de gens responsables de la biosíntesi d¿aromes durant la maduració de fruits i la detecció molecular de patògens.


  6. Professors i investigadors visitants (PIV): per l¿any 2004 es van atorgar 2 ajuts per a PIV en institucions de recerca per treballar a Catalunya en temes relacionats en l¿àmbit rural a Catalunya. Una estada es va fer a l¿IRTA i l¿altra a la UB. L¿import d¿aquests dos ajuts va ser de 31.475 euros.


  7. Doctorats i mestratges de qualitat internacionals (IQUC): per impulsar els doctorats i mestratges internacionals i de qualitat a Catalunya. L¿any 2004 es van donar 2 ajuts pel programa de doctorat sobre ciències dels aliments (UAB) i el programa de doctorat en sistemes agrícoles, forestals i alimentaris (UdL) i 2 més pel disseny de mestratges europeus sobre desenvolupament i innovació de productes alimentaris (UB), i sobre nutrició i metabolisme (URV). L¿import destinat a aquests quatre va ser de 20.775 euros.


  8. Accions mobilitzadores (ARCS): donen suport a l¿organització de congressos, simposis, cicles de conferències i tallers d¿especial rellevància científica. Es van atorgar 4 ajuts per donar suport a: XII congrés de la societat espanyola de fitopatologia; XIV congrés nacional de microbiologia dels aliments; VI International Congrés on Hazelnut; una acció per les aplicacions de la indústria alimentària de noves tecnologies. Tots quatre es van atorgar a l¿IRTA, per un import de 11.765 euros.