DESCENTRALITZACIÓ | 10/04/2005  Ruralcat

Els Centres autonòmics coordinaran el control del rendiment de la llet

Segons el Reial decret que ha aprovat el Consell de Ministres, es crearan Centres de Control Lleter en cadascuna de les Comunitats Autònomes. Aquests seran els encarregats de coordinar i gestionar el control oficial del rendiment lleter en bestiar boví, oví i caprí.

Got de llet.

Per això, es designarà un Laboratori Nacional de Referència per cadascuna de les espècies ramaderes. Aquest laboratori coordinarà els mètodes d'anàlisis de llet mitjançant la realització periòdica de proves de comparació amb els Laboratoris Autonòmics de Control Lleter. A més, es contempla la composició de la Comissió Nacional de Control Lleter, màxim òrgan de coordinació, en el qual participaran a més de responsables del MAPA, de les CCAA i de les associacions de ramaders, així com els directors dels Laboratoris Nacionals de Referència. La Comissió Nacional analitzarà els resultats globals del Control Lleter Oficial i vetllarà pel compliment de la normativa comunitària i de les normes establertes pel Comitè Internacional per al Control del Rendiment Animal (ICAR).

Ajuts públics

Els centres autonòmics comptaran necessàriament amb la participació de les organitzacions i associacions de ramaders oficialment reconegudes, que, a instàncies de les Comunitats Autònomes, podran fer-se càrrec de la seva gestió. A més, la nova normativa contempla un règim d'ajudes per plantar cara a les despeses que genera el control lleter oficial. L'import màxim de la subvenció per cada lactació finalitzada i vàlida serà de 10 euros per boví, i 5 euros tant per oví com per caprí. Les Comunitats Autònomes podran completar aquests ajuts procedents de l'Administració General de l'Estat. Segons el MAPA, la Comissió Nacional haurà d'analitzar els ajuts que s'estableixin en matèria de Control Lleter Oficial. També supervisarà l'estructura i el funcionament de les Bases Informàtiques que continguin les dades de cada raça d'aptitud lletera reconeguda.

Bases informàtiques de Control Lleter

Cada organització o associació de ramaders crearà una base informàtica de Control Lleter per a la raça en la qual s'integrarà i analitzarà tota la informació quantitativa i qualitativa procedent d'aquests centres autonòmics de control. El MAPA podrà accedir a aquesta base informàtica per consultar el total de les dades de les explotacions. Els òrgans competents de les CCAA podran consultar les dades sobre les explotacions situades en el seu àmbit territorial. Els ramaders podran aconseguir la informació de les seves explotacions.