LEGISLACIÓ | 29/03/2005  Ruralcat

El Govern desenvolupa la Llei de la intervenció integral de l'Administració ambiental

Mitjançant un decret, el Govern concreta quines són les activitats subjectes al procés d'adequació, la documentació que s'ha de presentar a l'Administració, el procediment administratiu aplicable i els ens i òrgans de gestió que són competents.

Camp de pastura.

D'una banda, amb l'aprovació del decret es desplega la Llei 4/2004, de l'1 de juliol. Aquesta Llei regula el procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental o que poden afectar el medi, la salut i la seguretat de les persones. La Llei esglaona el procés d'adequació d'aquestes activitats situant la seva finalització abans de l'1 de gener de 2007. D'altra banda, també es modifica el Decret 220/2001, del 27 de febrer, que gestiona les dejeccions ramaderes per tal que el sistema d'intervenció administrativa aplicable a les activitats agrícoles i ramaderes s'harmonitzi amb els sistemes de prevenció i control que es regulen a la Llei de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Desenvolupar, concretar i millorar una antiga Llei

La Llei de la intervenció integral de l'Administració ambiental, de l'any 1998, va originar tot un conjunt de disfuncions que, segons l'Administració, calia corregir amb urgència. La solució de la problemàtica plantejada exigia un ajornament del termini fixat per a l'adequació de les activitats classificades en l'annex II d'aquesta Llei. La majoria de les empreses van iniciar el procés d'adequació a finals de l'any 2003. Fins ara, s'havia produit un desbordament de la capacitat de gestió, tant dels verificadors ambientals i professionals del sector com de les mateixes administracions. Així doncs, amb aquest decret es vol disposar d'un cens d'activitats amb incidència ambiental i que totes les activitats disposin d'un mateix estatut ambiental.