LEGISLACIÓ FARRATGES | 28/03/2005  Ruralcat

Entra en vigor la norma bàsica al règim d'ajudes al sector dels farratges dessecats

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret pel qual s'estableix la normativa bàsica al règim d'ajudes en el sector dels farratges dessecats, tal com preveu la reglamentació comunitària sobre l'Organització Comuna de Mercat (OCM) d'aquest sector.

Farratge

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) va assenyalar en un comunicat que l'aplicació d'aquesta norma tindrà un període transitori per a les ajudes directes a l'agricultor, entre el 1 d'abril de 2005 i el 31 de març de 2006. Destaca que a partir d'aquesta data, aquesta ajuda a l'agricultor s'integrarà en el règim de pagament únic aplicable dins la Política Agrària Comuna (PAC), i seguirà existint una ajuda a la indústria transformadora de 33 euros per tona, únicament fins que es revisi el sistema l'any 2008. El MAPA va aclarir que aquesta darrera ajuda es concedirà als farratges transformats en territori espanyol que compleixin els requisits establerts en la normativa comunitària. A més a més, va recollir que les autoritzacions per a empreses de transformació o compradors de farratges, seran concedides per cada Comunitats Autònomes on radiquin les seves instal·lacions o tinguin el seu domicili social, respectivament, abans de l'inici de la campanya de comercialització. Va detallar que les empreses de transformació autoritzades hauran de comunicar a la Comunitat Autònoma el programa d'expedició de farratge dessecat subvencionable, que hagi de sortir de l'empresa. Va assenyalar que els farratges destinats a deshidratació seran aquells que arribin a la planta de transformació picats, no empacats, amb més del 25 per cent d'humitat. A Més, el seu període màxim de retenció des de l'entrada en la planta transformadora fins a la seu processat ha de ser inferior a 24 hores, i han de procedir de parcel·les situades a una distància màxima de 100 quilòmetres de la planta. Si es supera aquesta distància màxima haurà de justificar-se la utilització d'un transport adequat. Així mateix, va advertir que només tindran dret a l'ajuda aquelles partides amb una humitat mitja ponderada, a l'entrada en la indústria transformadora, de com a mínim el 30 per cent, mesurada com a màxim cada 10 dies. Els farratges destinats a SOF únicament tindran dret a l'ajuda si es sotmeten a un procés de mòlt. L'ajuda prevista per als agricultors en el període transitori, es calcularà sobre la base de les quantitats reconegudes i es pagarà a les indústries de transformació, prèvia sol·licitud que haurà ser realitzada, a tot tardar, el 15 d'abril de 2006, en els 45 dies següents a la publicació, en el diari oficial de la Unió Europea. Aquest pagament el transferiran les indústries de transformació als productors, tenint en compte les quantitats de farratge lliurades. El FEGA, utilitzant les dades subministrades per les Comunitats Autònomes, calcularà el coeficient reductor que ha d'aplicar-se per al càlcul dels imports que les indústries han de transferir als productors per les quantitats de farratges lliurades i referenciades al 12 per cent d'humitat.