LEGISLACIÓ | 21/03/2005  Ruralcat

El Govern aprova el nou Projecte de Llei d'Arrendaments Rústics

El Consell de Ministres aprova el Projecte de Llei d'Arrendaments Rústics que modificarà la normativa vigent. Els canvis afecten a la duració del contracte d'arrendament, l'extensió, i el dret de tanteig i retracte.

Conreu.

El text aprovat defineix la figura de l'agricultor professional, establint que els arrendaments podran realitzar-se entre persones físiques o jurídiques, podent ser arrendatàries les cooperatives agràries, les cooperatives d'explotació comunitària de la terra, les societats agràries de transformació i les comunitats de béns. En segon lloc, s'amplia el període mínim de durada de l'arrendament a cinc anys, a fi de promoure la mobilització de terres i recursos agraris. Per evitar l'acumulació de grans superfícies d'arrendament en mans d'un sol arrendatari, situació que aniria en detriment de la mobilitat de terres, es restableixen els límits en l'extensió de l'arrendament. La superfície no podrà superar les 500 hectàrees de secà o 50 ha. de regadiu, fixant-se un límit màxim de 1000 ha. quan es tracti d'una finca per a aprofitament ramader en règim extensiu. En cas d'arrendament per part de cooperatives agràries i cooperatives creades per a l'explotació comunitària de la terra, el límit abans citat es multiplicarà pel nombre de membres que les componguin. Una altra dels aspectes destacats del nou projecte de llei és la introducció del dret de tanteig i retracte, que possibilitarà l'adquisició de noves terres, determinant-se les condicions i terminis per a exercitar el dret d'adquisició o retracte. Segons el Ministeri d'Agricultura, el nou marc legal facilitarà la mobilització de terres i recursos agraris, i incentivarà la professionalitat agrària dels arrendataris, potenciant així la viabilitat de les explotacions en general, i molt singularment les explotacions familiars.