LEGISLACIÓ RAMADERIA | 17/03/2005  Ruralcat

El Parlament aprova la nova Llei de Contractes d¿Integració Ramadera

El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat la Llei de Contractes d¿Integració. L¿objectiu d¿aquesta Llei és la reordenació del sector ramader de Catalunya per fer front als reptes de futur amb una ramaderia competitiva i alhora respectuosa amb el medi ambient.

Saló de sessions del Parlament. Font: Parlament de Catalunya

Saló de sessions del Parlament. Font: Parlament de Catalunya

El text, presentat pel conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, ha estat fruit d¿un ampli procés de consulta amb les organitzacions representatives del sector ramader català. Tots els grups parlamentaris han destacat la utilitat d¿aquesta nova Llei i han remarcat la gran necessitat de la seva revisió, ja que l¿anterior havia quedat obsoleta davant els nous reptes i necessitats de la societat actual.

L'evolució del sector

La ramaderia aporta el 62% de la Producció Final Agrària (PFA), on destaca especialment el porcí, amb un 32,37% de la PFA. El principal problema que es troba la ramaderia intensiva és l¿alt cost de les matèries primeres i el de la compra de bestiar, que junt amb les freqüents oscil·lacions dels preus de mercat determinen una producció d¿alt risc. En aquest sentit, el model d¿integració que impulsa el DARP permet reduir el risc gràcies a la seva divisió en diferents activitats, territoris i explotacions. Després de 20 anys de la creació de la Llei 247/1984 de Contractes d¿Integració, el sector ha experimentat una evolució marcada per l¿entrada al mercat comú europeu, que exigeix l¿adaptació a la normativa sanitària i de mercat. Aquesta evolució ha comportat la introducció de noves tecnologies en el maneig, i, sobretot, les exigències en matèria mediambiental i el compliment de la Directiva de nitrats. Això suposa un increment de costos en l¿activitat ramadera. Per aquest motiu, i tal i com ha declarat el conseller Siurana, ¿des de l¿Administració agrària catalana s¿ha posat de manifest la necessitat d¿efectuar una revisió per adaptar la vigent legislació a la realitat de la distribució dels drets i els deures entre els diferents actors ramaders que exerceixen la seva activitat sota la modalitat del contracte d¿integració¿.

El sistema d'integració ramadera

La integració és un sistema de gestió de l¿explotació ramadera per obtenir productes pecuaris en col·laboració de dues parts, una de les quals, anomenada ¿integrador¿, proporciona animals i els mitjans de producció i serveis que pactin en el corresponent contracte; i l¿altra part, anomenada ¿integrat¿, aporta les instal·lacions i la resta de béns i serveis necessaris i es compromet a la cura i el manteniment del bestiar. Aquesta Llei és un instrument transparent, que aporta seguretat jurídica a les parts contractants en relació a tots els aspectes i elements que intervenen en l¿activitat merament productiva. El sector ramader intensiu ha caracteritzat el desenvolupament de l¿agricultura en els darrers anys. Segons el conseller Siurana, ¿ha aportat riquesa i benestar, a consolidat les produccions agràries de secà, ha evitat en part l¿èxode rural i s¿ha constituït com el punt de partida de la indústria de la carn de Catalunya¿. Actualment, el sistema d¿integració és una modalitat de gestió de les explotacions ramaderes que representa el 81% de la producció de pollastres, el 64% de l¿engreix de porcí, el 38% de la producció d¿ous, el 32%de la producció de vedells i el 24% de les truges. Per aquest motiu, el DARP ha considerat que era necessari dotar d¿una regulació més acurada i adaptada a la realitat d¿aquesta forma de gestió de les explotacions ramaderes.