RISCOS LABORLS | 04/10/2009  Ruralcat

Riscos i mesures preventives generals associades a la ramaderia

L'agricultura i la ramaderia són algunes de les feines més antigues realitzades per l'home. A causa de les característiques en les que es desenvolupen, és habitual que s'hi puguin produir accidents i/o danys a la salut. Els sectors agrícola i ramader presenten un elevat índex d'accidentalitat i, el que resulta més preocupant, el percentatge d'accidents molt greus, fins i tot mortals, que registra, és força elevat en comparació amb altres sectors.

L'exposició a les variacions climàtiques, treballar amb diversos tipus de maquinària (gran i petita), el tracte amb éssers vius com plantes i animals, l'ús de productes químics i el maneig de residus, són algunes de les variables que poden suposar riscos per les persones. A més, sovint no es treballa en condicions adequades de seguretat i higiene.

L'objectiu d'aquest dossier és fer una aproximació a les feines ramaderes més habituals que poden comportar un risc pels treballadors, avaluar els riscos i plantejar les mesures preventives adequades per a cada tasca en concret, que tractin, en la mesura del possible, d'evitar o minimitzar els riscos.

Si voleu informació més detallada i/o assessorament, us recomanem que us dirigiu al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

També podeu consultar el web de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Característiques generals de la ramaderia

Les circumstàncies en què s'ha de dur a terme l'activitat agrícola fan que aquest sector presenti unes característiques pròpies que la diferencien de la resta dels sectors productius, i que poden afectar negativament la seguretat i la salut dels treballadors.

Entre aquestes característiques, en destaquen les següents:

 • Influència del clima: bona part de les feines es realitzen a l'aire lliure, així que els treballadors del sector treballen habitualment exposats a les condicions climàtiques (vent, pluges...) que poden provocar accidents o malalties als ramaders.
 • Diversificació de feines i eines utilitzades: el sector agrari en general es caracteritza per presentar una gran varietat de tasques a realitzar i eines utilitzades, el que incrementa el nombre de riscos possibles.
 • Forta atomització del sector: a Catalunya hi ha un gran nombre de petites i mitjanes explotacions amb pocs treballadors, que acostumen a tenir poca tradició preventiva. No obstant, la tendència és incrementar la mida de les explotacions, fent desaparèixer les petites.
 • Maneig d'animals vius: el maneig d'éssers vius, en particular d'animals, comporta una sèrie de riscos, des de cops i ferides fins a perills biològics, ja que els animals són vectors o reservoris de malalties que poden afectar als humans.
 • Maneig i emmagatzematge de substàncies perilloses : en ramaderia es treballa amb un gran nombre de materials (fitosanitaris, adobs, residus, medicaments, dejeccions..). Les característiques d'aquests productes els converteixen en materials d'especial risc, ja que poden ser àcids, corrosius, abrasius, etc. pel que és necessari utilitzar-les amb precaució.
 • Baix nivell de formació general: tot i que cada cop menys, en general els ramaders tenen una baixa formació en temes relacionats amb la seguretat i salut.
 •  

  Riscos i mesures preventives generals associades a la ramaderia 

  Existeixen una sèrie de riscos generals associats a la ramaderia que no depenen de cap tasca en concret sinó que poden aparèixer en qualsevol moment de la jornada laboral.

   

  Riscos generals associats a la ramaderia 

  A mode de resum es poden destacar els següents riscos habituals:

  • Caigudes d'objectes per manipulació, ja siguin a mateix o a diferent nivell.
  • Cops, talls i ferides ocasionats amb les eines i estris utilitzats habitualment (aixada, forca, serra de mà...).
  • Manca d'ordre i neteja al lloc de treball, que poden ocasionat accidents i caigudes dels operaris o persones alienes a l'activitat.
  • Exposició a temperatures extremes
  • Sobreesforços causats per tasques manuals que requereixin molta força, per tasques repetitives o per realitzar la feina en postures inadequades.
  • Atropellaments i cops amb vehicles, persones o objectes.
  • Exposició a sorolls i vibracions per sobre dels límits permesos.
  • Xocs contra objectes, tant mòbils com immòbils. Aquests objectes poden ser dipòsits, maquinària, lleixes... 

  Mesures preventives 

  Així, de forma general es poden prendre una sèrie de mesures preventives que, si bé no faran desaparèixer tots els riscos que es presenten en el sector ramader, sí que faran més segures les tasques quotidianes.
  • Manteniment de l'ordre i neteja del lloc de treball.
  • Utilitzar calçat i roba de treball d'acord amb la feina a desenvolupar.
  • Higiene adequada dels operaris abans, durant i després de la feina, en especial després del maneig d'animals.
  • Formació dels operaris en el maneig de càrregues, animals, maquinària i matèries emprades.
  • Compliment de la normativa d'il·luminació als llocs de treball.

  En els següents capítols es tractarà de descriure més detalladament els riscos específics d'algunes de les feines més comunes que es duen a terme en el sector ramader.

   

  Maneig d'animals

   El maneig d'animals és, lògicament, una de les característiques més representatives del sector. Origen d'un elevat nombre de riscos, a causa de la pròpia natura imprevisible dels animals i també com a font de perills biològics, que poden afectar o transmetre's a les persones. 

  Riscos associats al maneig d'animals 

  Tot i que les feines relacionades amb el maneig d'animals són molt variades (tallar ullals, inseminar, munyir, alimentar, i un llarg etcètera), i que requeriran certa capacitat física i experiència per a realitzar-les en condicions adequades, a grans trets poden destacar-se els següents riscos:
  • Sobreesforços a l'hora de moure els animals.
  • Accidents fortuïts durant el seu maneig (caigudes, aixafaments, trepitjades, cornades...).
  • Contagi de diferents malalties per part dels animals.
  • Soroll elevat causat pels animals, sobretot en explotacions intensives
  • Ambient viciat pel metabolisme dels animals

  Mesures preventives

   Per la prevenció de riscos generals associats a la ramaderia és convenient prendre una sèrie de mesures preventives, entre elles:

  • Ordre i neteja de les instal·lacions per a evitar obstacles durant el maneig d'animals
  • Capacitació adequada dels operaris.
  • Evitar roba fluixa o folgada i disposar de calçat adient, amb reforç a la puntera.
  • Reconèixer els animals més perillosos, substituint-los si és possible.
  • Conducta i posicionament apropiats durant el seu maneig.
  • No fumar durant el tracte amb animals.
  • Ventilació adequada de les naus d'allotjament, en especial aquelles que continguin fosses d'emmagatzematge de dejeccions.
  • Higiene personal dels treballadors, per reduir la possibilitat de contraure malalties a causa del contacte amb els animals.
  • Proporcionar equips de protecció individual quan sigui necessari (guants, mascaretes, protectors auditius...)
  No s'ha d'oblidar mai que treballar en contacte directe amb animals precissa una atenció absoluta, sobretot en animals que per la seva pròpia natura i dimensions (bous, cavalls, porcs, etc.), poden suposar un perill real pels ramaders.

   

  Ús de maquinària agrícola

  L'ús de maquinària de diversa índole (tractors, arreus agrícoles, eines de mà... ) provoca que apareguin nombrosos perills, de forma quotidiana, en la feina del ramader. És habitual associar l'ús del tractor amb tasques exclusivament agrícoles, però el cert és que moltes explotacions combinen totes dues activitats, i el tractor s'ha convertit en una eina indispensable pels ramaders.

  Riscos associats a l'ús de maquinària

   

  • Sobreesforços i males postures a l'hora de moure i/o utilitzar la maquinària.
  • Accidents fortuïts durant el seu ús (atropellaments, cops, talls i atrapaments...).
  • Soroll i/o vibracions de la maquinària per sobre dels límits permesos.
  I específicament pel tractor
  • Risc de bolcada de tractors i caigudes al pujar o baixar d'ell.
  • Intoxicació pels gasos del tub d'escapament quan es treballa en recintes tancats.
  • Vibracions produïdes pel desplaçament del tractor.
  • Manca de senyalització adequada (llum giratòria taronja, llums reflectants, etc.).
  • Contacte amb substàncies càustiques, corrosives o nocives per a la salut, que formen part dels components de la maquinària. 

  Mesures preventives

   

  Per tractar d'eliminar, o reduir en la mesura del possible, els riscos associats a l'ús de maquinària agrícola és convenient incidir en els següents aspectes:
  • Capacitació adequada dels operaris.
  • Evitar roba fluixa o folgada i disposar de calçat que garanteixi la protecció necessària.
  • Perfecte manteniment de l'estat de conservació i funcionament de la màquina.
  • Extintor homologat a l'edifici que alberga al tractor (si pot ser químic o de pols seca antibrasa polivalent.
  • No fumar durant el maneig de cap tipus de màquina, sobretot en les tasques de repostatge. Mantenir els dipòsits de combustibles fora del magatzem.
  • Protecció de la presa de força del tractor amb coberta de seguretat.
  • Treballar en el magatzem ben ventilats (crear corrents d'aire obrint finestres i portes).
  • Demanar estudi de les vibracions produïdes en el seient del tractor.
  • No permetre la conducció de tractors a persones menors de 18 anys.
  • No s'han de transportar persones al tractor.
  • Complir les normes de circulació. Sobretot pel que fa a velocitats (25 o 40 Km/h segons el model) i la senyalització visual (llums indicadores i senyals reflectants).
  • Equipar els treballadors amb equips de protecció individual quan sigui necessari (guants, ulleres, protectors auditius...).
  No obstant, la gran diversitat de màquines i aparells que s'empren en el sector ramader implica que els riscos potencials siguin mot diversos. És responsabilitat del ramader utilitzar aquesta maquinària adequadament, de manera que es minimitzin, en la mesura del possible, els perills que puguin sorgir.

   

  Maneig i emmagatzematge de matèries perilloses

   En aquest capítol s'han unificat en un únic grup els aliments i tot el conjunt de matèries perilloses o de risc que s'usen en la ramaderia, com poden ser medicaments, productes fitosanitaris o les dejeccions ramaderes

   Tot i que la diversitat de productes perillosos amb la que es treballa al sector ramader obligaria a estudiar-los per separat, de manera general es poden identificar en tots ells una sèrie de riscos i mesures preventives

  Riscos associats al maneig i emmagatzematge de substàncies perilloses

   

  • Manca d'ordre i neteja en les zones d'emmagatzematge.
  • Manca de senyalització adequada dels envasos i dels llocs d'emmagatzematge.
  • Intoxicacions de diferent importància per inhalació o ingestió de substàncies nocives, per part de persones alienes a l'activitat o per ingestió involuntària per part d'operaris durant la seva manipulació.
  • Contacte amb substàncies càustiques, corrosives o nocives per a la salut.
  • Possibles anomalies en la salut per contacte continuat i repetitiu amb substàncies nocives.
  • Lloc d'emmagatzematge inadequat, o emmagatzematge incorrecte de matèries.
  • Afectació al medi ambient, a causa d'un mal ús o un vessament accidental. 

  Mesures preventives

   

  Per a eliminar o reduir els riscos derivats de l'ús i maneig de substàncies perilloses és important:
  • Mantenir els llocs de treball i zones d'emmagatzematge en perfecte estat d'ordre i neteja.
  • Substituir els productes perillosos per altres que ho siguin menys, si és possible.
  • Senyalitzar adequadament els envasos i zones d'emmagatzematge de productes perillosos.
  • Dipòsit en llocs apropiats, tant dels envasos plens com dels envasos buits per retirar.
  • Capacitar els ramaders per al correcte maneig i ús d'aquest tipus de substàncies.
  • Realitzar controls mèdics periòdics als treballadors.
  • Proporcionar equips de protecció individual adequats als operaris (guants de goma, màscares, etc.).
  • Recollir immediatament qualsevol substància o matèria que pugui contaminar el medi ambient, sense posar en perill la seguretat i la salut de les persones.
  No s'ha d'oblidar que aquestes substàncies poden ser especialment perilloses, motiu pel qual sempre s'han d'utilitzar només quan sigui necessari i prestant la màxima atenció durant el desenvolupament de les tasques que comportin el seu ús.
El més llegit

L’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes estrena nou disseny

El CTFC publica una Guia per orientar les explotacions agràries a fer inversions en biomassa

Es presenta la nova fitxa sobre l’eficiència en l’aplicació de dejeccions ramaderes