SANITAT ANIMAL | 27/02/2005  Ruralcat

El govern modifica la normativa de control de la malaltia d'Aujeszky

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret modificant la normativa vigent en matèria de lluita i control de la malaltia d'Aujeszky, a l'introduir nous requisits per al moviment de bestiar i els plans de vacunació.

Porcs de granja.

A més de fixar les dosis de vacunes per animals de criança o d'enceball amb més de sis mesos, s'estableix que els plans de vacunació per cada àrea hauran d'ésser uniformes i definits per l'autoritat competent, podent aquesta ampliar el programa de vacunació bàsic obligatori, en funció d'un estudi previ de la dinàmica de la malaltia. El MAPA ha informat que les vacunes s'hauran d'aplicar pel veterinari responsable del programa coordinat de lluita contra la malaltia en l'explotació, o sota la seva supervisió, anotant en un registre específic les dades corresponents a la vacuna utilitzada i la data de vacunació, així com la identificació, nombre i edat dels animals vacunats. En relació amb la vigilància epidemiològica de la malaltia, el text aprovat estableix que s'efectuaran controls en totes les explotacions amb animals reproductors, així com als d'enceball procedents d'encebadors independents, per tal de determinar el nombre i el percentatge d'explotacions infectades. Així mateix, l'autoritat competent haurà d'elaborar, almenys anualment, la taxa de prevalença de les seves comarques o unitats veterinàries locals. Aquestes podran classificar-se com: comarques d'alta prevalença, que seran aquelles en les quals la prevalença de la malaltia en granges de reproductores sigui superior al 10 per cent; de baixa prevalença, on sigui inferior o igual al 10 per cent; i comarques lliures, on la prevalença col·lectiva i individual de totes les granges sigui nul·la. A les comarques d'alta prevalença els controls es realitzaran anualment al total de les explotacions, mentre que en les de baixa prevalença l'autoritat competent determinarà la realització de controls aleatoris en funció del resultat d'un estudi de risc. El Reial decret també marca el règim de moviments d'animals, inclosos els d'enceball o producció, en funció de la qualificació o estatut sanitari de l'explotació, regulant els controls serològics necessaris, les vacunacions, i les identificacions específiques dels animals. La nova normativa actualitza el règim sancionador aplicable en cas d'infraccions, que caldrà ajustar a l'establert en la normativa vigent sobre infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, al marge d'altres responsabilitats civils o penals en les quals es pogués incórrer.