PÒLISSES AGRÀRIES | 20/02/2005  Ruralcat

El DARP estableix nous criteris de subvenció de l¿assegurança agrària

Es publica al DOGC l¿Ordre per la qual s'estableixen les mesures per al foment de l'ús de les assegurances agràries, i s'estableixen les disponibilitats pressupostàries per a l'any 2005.

Oliva.

Aquesta ordre, amb una dotació pressupostària inicial de 7 milions d¿euros, suposa canvis importants en el sistema de subvencions a l¿assegurança agrària. En aquest sentit, els beneficiaris, tal i com venia passant fins ara, són tots aquells productors que assegurin la seva collita per mitjà d¿alguna de les línies del Plan Nacional de Seguros Agrarios. La subvenció es continuarà descomptant automàticament de l¿import total de la pòlissa a l¿hora de contractar la mateixa, a excepció de l¿assegurança d¿hivernacles, umbracles i túnels. En aquest cas, s¿haurà de presentar la instància corresponent en un termini d¿un mes des de la contractació de la pòlissa. Com a novetat aquest any s¿ha introduït l¿obligació de presentar la DUN per les assegurances de produccions agrícoles. També s¿ha canviat el sistema de subvenció de la prima de l¿assegurança, ja que es passa a aplicar un percentatge de subvenció sobre la subvenció que aplica ENESA. Amb aquest sistema l¿aplicació es subvenciona en més quantitat els agricultors professionals, joves agricultors, organitzacions de productors, explotacions prioritàries i les renovacions de les pòlisses, la qual cosa implica l¿adaptació dels ajuts d¿aquesta línia a les directrius bàsiques de la política agrària que impulsa el DARP. Per tal de poder dirigir la subvenció cap a les produccions que es considerin més necessàries s¿establiran quatre grups d¿assegurances amb percentatges diferents de subvenció aplicable. Els percentatges per a cada grup seran: Grup I: 20%
Grup II: 25%
Grup III: 40%
Grup IV: 65% En el cas de les assegurances d¿hivernacles, umbracles i túnels es concedirà una subvenció del 30% del cost de la mateixa. Finalment cal destacar que s¿ha introduït un límit màxim de subvenció de 2.200 euros. Amb aquesta mesura, que afectarà a menys d¿un 1% de les pòlisses, es vol prioritzar a les explotacions petites i mitjanes, ja que des del DARP s¿entén que aquestes explotacions tenen una estructura financera més fràgil i tenen menys capacitat de fer front a davallades importants en els seus ingressos.