AJUTS | 13/02/2005  Ruralcat

El DARP efectua el pagament de 1.134.198,49 euros als productors que mantenen vaques alletants

El passat mes d'abril el DARP va efectuar el pagament de 9.622.642,53 euros corresponents a la prima per vaques alletants. Els pagaments corresponen a la prima complementària nacional.

Conjunt de vaques. Font: DARP

A partir del dia 11 de febrer, i durant el dia 14 està previst que s'efectuï el de pagament de la prima complementària nacional als productors que mantenen vaques alletants de la campanya 2003. En data 16 d'abril 2004, el DARP ja va efectuar el pagament de 9.622.642,53 euros corresponents a la prima per vaques alletants, amb la finalitat de mantenir el cens de vaques que alleten les seves cries. Aquest ajuts anaven destinats als titulars d'una explotació ramadera que mantinguessin a la seva explotació un ramat de vaques destinades a la cria de vedells. Aquest nou pagament es realitza d'acord amb l'establert a l'article 6.6 de l'Ordre ARP/25/2003 de 20 de gener, segons el qual els beneficiaris de la prima per vaca alletant obtindran a més una prima complementària pel mateix nombre de caps primats i amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, transferit d'acord amb l'article 153 de la Llei general pressupostària. L'import unitari total d'aquesta prima complementària per cap primable és de 24,15.-euros. La distribució dels imports per àmbit territorial és la següent:
Demarcació Número de productors Import
Barcelona 535 447.230,50
Girona 444 349.492,43
Lleida 427 315.323,19
Tarragona 5 1.726,05
Terres de l'Ebre 12 20.426,32
Total 1.424 1.134.198,49