AJUTS GELADES | 09/02/2005  Ruralcat

El BOE publica el Reial Decret de mesures urgents per pal·liar els efectes de les gelades

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat el Reial Decret-Llei 1/2005, aprovat el passat dia 4 de febrer pel consell de Ministres, pel qual s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys ocasionats en el sector agrari per la gelades de l'última setmana de gener.

Arbre gelat

Aquestes mesures pal·liatives són de caràcter fiscal (exempció de l'IBI, reducció dels mòduls de l'IRPF) i laboral (flexibilitat en els pagaments a la Seguretat Social). També inclouen una línia preferent de crèdit de l'Institut Oficial de Crèdit (ICO) de 15 milions d'euros, ampliable pel ministeri d'Economia. S'aplicaran en les explotacions agràries dels municipis i nuclis de població amb un nivell de pèrdues de producció bruta d'almenys un 20% de la producció normal, en zones desfavorides, i d'un 30% en les altres, segons estableix la Unió Europea. Els àmbits territorials afectats seran delimitats per una Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).

Ajudes per als danys que no cobreixen les assegurances

Un primer bloc de mesures comprèn la indemnització de danys en produccions agrícoles, en les explotacions agrícoles que, tenint pòlisses en vigor emparades pel pla d'Assegurances Agràries Combinats, hagin sofert en les seves produccions pèrdues no cobertes per les línies d'assegurances agràries. No obstant, també podran percebre aquestes indemnitzacions les produccions que en la data de la gelada tinguessin obert el període de subscripció, però encara no s'hagués formalitzat la pòlissa d'asegurança, sempre que estiguessin assegurats contra el risc de gelada en les dues campanyes anteriors. Les mesures fiscals suposen l'exempció de les quotes de l'Impost sobre Béns Immobles corresponents a 2005, que inclou la devolució per als contribuents que haguessin pagat els seus rebuts. A més a més, els Ajuntaments i Diputacions provincials seran compensats per la disminució d'ingressos. També es podrà autoritzar amb caràcter excepcional la reducció dels índexs de rendiment net en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA. El bloc de mesures laborals i de Seguretat Social recull que els expedients de regulació d'ocupació causats per les gelades tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l'Estatut dels Treballadors. Així mateix, les empreses i els treballadors per compte propi, inclosos en qualsevol règim, podran obtenir, prèvia justificació dels danys soferts, una moratòria d'un any sense interès en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponent als mesos de febrer, març i abril. La línia de préstecs que instrumentarà l'ICO tindrà un import de 15 milions d'euros, que podrà ser ampliada pel ministeri d'Economia en funció de l'avaluació dels danys i de la demanda consegüent. La seva finalitat serà assegurar la continuïtat en l'activitat productiva, en condicions competitives. Així, contribuiran al finançament dels costos de producció dels cultius que s'iniciïn amb posterioritat a les dates de les gelades, sempre que les pèrdues hagin superat el 40 per cent de la producció normal de l'explotació, i els sol·licitants hagin justificat l'assegurament dels nous cultius a implantar. El Reial Decret-Llei també estableix que els cítrics afectats per les gelades podran ser objecte de contractació i lliurament immediat per a la seva transformació en els termes que estableixi el MAPA, de conformitat amb el previst en la normativa sobre el desenvolupament i seguiment de les campanyes.