REGULACIÓ PROFESSIONAL | 08/02/2005  Ruralcat

La professió d'enòleg ja es pot habilitar mitjançant l'INCAVI

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l'ORDRE ARP/11/2005, de 26 de gener, que regula el procediment d'habilitació per a l'exercici de la professió d'enòleg, tècnic especialista en viticultura i tècnic en l'elaboració de vins.

Tècnica a un camp de vinya

Les sol·licituds es poden trobar a la pàgina web del DARP i el termini per a la seva presentació és de sis mesos de l'endemà de la data de publicació d¿aquesta Ordre, el passat 3 de febrer. Les sol·licituds s¿han d¿adreçar al director de l¿Institut Català de la Vinya i el Vi, INCAVI, o als serveis territorials del DARP. Amb aquesta sol·licitud s¿ha d¿adjuntar la documentació justificativa d¿almenys cinc anys d¿activitat professional. L¿INCAVI constituirà una Comissió per informar sobre les sol·licituds presentades i serà el seu director qui resoldrà l¿habilitació, abans de sis mesos des de l¿entrada de la sol·licitud en el Registre d¿aquest organisme autònom adscrit al DARP. Des de l¿INCAVI es comunicarà al MAPA la selecció nominal de persones que hagina aconseguit l¿habilitació professional, als efectes de la inscripció al registre d¿habilitacions que depèn del Ministeri. Aquesta Ordre dóna resposta a l¿article 102.4 de la Llei estatal 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l¿ordre social, que regula les professions d¿enòleg, tècnic especialista en viticultura i tècnic en l¿elaboració de vins, i subordina l¿exercici de cada una d¿aquestes professions a la possessió d¿un títol. Però, tenint en compte que aquestes tres professions ja eren exercides de molt abans de l¿aprovació de la Llei, recull l¿habilitació de situacions anteriors i faculta les administracions competents per al reconeixement d¿aquestes situacions i per habilitar l¿exercici professional de les persones que no tenen els requisits de titulació acadèmica legalment exigits. Posteriorment, el Reial decret 595/2002 de 28 de juny, va regular l¿habilitació per exercir les professions d¿enòleg, tècnic especialista en viticultura i tècnic en l¿elaboració de vins, assignant a les comunitats autònomes, i, en el cas de Catalunya, a l¿INCAVI, la competència d¿instrucció i resolució de les habilitacions, amb comunicació posterior a l¿Administració General de l¿Estat.