| 27/01/2005  Ruralcat

Tortosa

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
Servei de Sanitat Vegetal - Estació d'Avisos de les Terres de l'Ebre

Avís del 27 de novembre de 2009

Sobre: Arròs, Cítrics, Olivera i HortícolesArròs

Cargol poma (Pomacea canaliculata): es tracta d¿un caragol aquàtic que s¿ha trobat en una zona del marge dret del Delta de l¿Ebre. Els adults són aquàtics (poden arribar als 15 cm de diàmetre) i les postes són d¿un color rosat intens i molt vistoses. Surten a la part de fora de l¿aigua a pondre en diferents tipus de males herbes (boba, senill,... ) i sobretot en estructures dures com ponts, comportes, pedres.... Segons bibliografia poden arribar a considerar-se plaga en arròs, és per això que en aquests moments, si trobeu postes o adults als vostres camps d¿arròs les actuacions més efectives a prendre són les següents: - Extraieu-les de dins del camp de forma manual i triturar-les bé per assegurar-vos de que no queda ni cap ou ni cap individu adult viu. - Aviseu a Sanitat Vegetal (977 50 01 74) o ADV de l¿arròs (977 70 40 68) o al Parc Natural del Delta de l¿Ebre (977 48 21 81) per informar sobre localització i nº de postes/individus. - Eviteu moviments d¿individus i ous a altres indrets. - Intenteu netejar al màxim la maquinària utilitzada als desaigües o arrossars de les zones afectades.

Cítrics

Mosca de la fruita: a finals del mes d¿octubre es va produir un pic de captures degut a les elevades temperatures. Posteriorment, durant el mes de novembre, els nivells poblacionals de mosca han disminuït. A partir d¿aquest moment els danys ocasionats per aquesta plaga generalment són baixos. Per minimitzar la incidència d¿aquesta plaga de cara a l¿any vinent cal tirar la fruita picada i la que no es culli al terra per posteriorment triturar-la. L¿ordre ARP/295/2004 especifica que la recollida dels fruits abandonats a l¿arbre i la retirada o destrucció per aixafat o picat, dels fruits que hi hagi a terra, és obligatori a les zones on es porti a terme la captura massiva.

Poll roig de Califòrnia: si en el moment de la collita es detecten fruits afectats per aquesta plaga caldrà estar atent l¿any vinent per tal de realitzar els tractaments per controlar-la. Cal recordar que el màxim de formes sensibles de la primera generació es dona a la primavera (principis de juny).

Phytophtora o aigualit dels fruits: en cas que es produeixin períodes de pluges continuades o d¿humitats elevades, poden presentar-se atacs de Phytophtora. Si queda fruita per collir caldrà protegir les parts inferiors dels arbres realitzant tractaments preventius. Es recomana tractar fins una altura d¿un metre sobre tot en aquelles parcel·les que tinguin fruites en les zones baixes de l¿arbre. Es convenient facilitar l¿evacuació de l¿aigua dels camps, principalment de la zona al voltant del coll dels arbres.

Olivera

Mosca de l¿oliva: degut a les altes temperatures d¿aquesta època s¿estan trobant picades a les olives. Per tant, si encara s¿ha de tardar en fer la collita es pot fer un tractament. El producte recomanat és Imidacloprid ja que el termini de seguretat per poder fer la collita és de 7 dies. Per a més informació cal contactar amb l¿ADV de l¿Olivera al 977 44 60 15 ó veure els avisos que publica l¿ADV.

Repilo, sabonosa i pedregales: en cas de plogudes, humitats altes i altres condicions que ens provoquen noves infeccions de Repilo i Sabonosa s¿ha de realitzar un tractament preventiu. Cal recordar que si plou més de 15-20 litres/m2 s¿ha de repetir el tractament ja que el fungicida s¿haurà rentat. A les zones problemàtiques de Sabonosa cal protegir les olives amb mescles de productes cúprics i fungicides orgànics (Folpet, Mancozeb...).

Hortícoles

Erugues de lepidòpters (Helicoverpa Armigera): els cultius de tardor com la col, col-i-flor, enciam i escarola són els més afectats per les poblacions de diferents lepidòpters (Pieris brassicae, Pieris rapae, Mamestra brassicae, Plutella xylostella, Heliothis, Plusias i Spodopteres). S¿ha d¿utilitzar planter sa i mantenir el conreu lliure de males herbes. Per aquelles que són gregàries pot ser interessant retirar la planta de manera mecànica per eliminar el focus d¿infecció. El tractament químic es farà preferentment en els primers estadis larvaris. Es pot fer el seguiment d¿aquestes plagues col·locant trampes amb feromona. D¿altra banda, la captura massiva amb feromones pot arribar a controlar, o si més no, baixar substancialment les seves poblacions.

Barrinador de la carxofa: al novembre es produeix el vol d¿aparellament i poden començar les postes a les soques de les carxoferes. Durant el mes de desembre s¿inicien les eclosions dels ous que duraran fins el mes de març. És important conèixer l¿evolució dels ous per trobar el moment més adient per a realitzar els tractaments. El moment òptim és just quan eclosiona l¿ou i la larva és petita i vulnerable ja que està al exterior i pot rebre millor el tractament.

Tuta absoluta: aquesta plaga al hivern ralentitza el seu desenvolupament i arriba a la campanya següent mitjançant les pupes dipositades en el sòl. Es poden prendre una sèrie de mesures d¿arrencada de cultiu segons els nivells de plaga: A) Nivell baix (fins al 5% de plantes afectades): no cal prendre mesures especials. B) Nivells moderats (fins al 50 % de plantes afectades): tallar totes les plantes, retirar-les del camp i tapar-les amb plàstic transparent per a que fermenti uns 2 o 3 dies o bé enterrar-les en solcs el mateix dia de l¿arrencada. C) Nivells alts (més del 50% de plantes afectades): - En hivernacles: tractar el cultiu abans del seu aixecament amb un adulticida, un larvicida i mullat. Arrencar el cultiu abans de 10 dies des del tractament, retirar i tapar. Una altra opció és fer aquest tractament després de arrencar o tallar les plantes que posteriorment es retirarien de la parcel¿la i es taparien. - A l¿aire lliure: tractar amb un adulticida, arrencar i fer una pila amb les restes vegetals i tapar. Posteriorment fer un treball de sòl semi profund, pot ser suficient perquè les pupes de Tuta deixin de ser viables.

Fruiters

Caiguda de la fulla: es recomana protegir les ferides que es produeixen en caure les fulles amb derivats cúprics perquè poden ser la via d¿entrada d¿algunes de les malalties que podran afectar la campanya que ve.

Per qualsevol dubte truqueu al 977 50 01 74.