SANITAT ANIMAL | 26/01/2005  Ruralcat

El DARP i el CreSA inicien un programa de lluita contra la tuberculosi bovina

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, conjuntament amb el Centre d¿Investigació en Sanitat Animal (CreSA), ha iniciat aquest mes de gener un programa intensiu de lluita contra la tuberculosi bovina.

Vaca ajeguda en un prat

Els objectius del programa es centren en aconseguir que abans d¿acabar el present any no quedi gairebé cap ramat boví positiu a la tuberculosi. D¿aquesta manera, es podrà iniciar el procés per a l¿eradicació d¿aquesta malaltia a Catalunya. A banda del programa general de vigilància i control de la tuberculosi bovina pel qual es controlen anualment totes les vaques de les explotacions catalanes, aquest programa intensiu de lluita es caracteritza per actuar en les explotacions positives o en aquelles que es detecti algun animal positiu a tuberculosi bovina. El programa consisteix en les següents actuacions en les esmentades explotacions:
  • Realització de diverses proves diagnòstiques i d¿analítiques de tuberculosi a totes les vaques del ramat. Aquests testos serveixen per disposar del màxim d¿informació de la situació sanitària de l¿explotació. Les proves inicialment previstes són la de la intradermo-reacció comparada (IDR-C) i la de gamma-interferó.

  • Les proves i la presa de mostres a l¿explotació són efectuades pel veterinari responsable del sanejament, però amb la supervisió a la mateixa explotació del veterinari oficial corresponent.

  • Calendari d¿actuacions més intens amb cicles de control amb totes les proves abans esmentades cada quatre mesos.

  • Control de la separació immediata al saber-se els resultats dels animals diagnosticats positius i reducció al mínim del temps de permanència a l¿explotació.

  • Realització d¿una enquesta separada en aquelles granges que no mostrin progressos del procés d¿eradicació, per detectar factors de risc i possibles fonts d'infecció.

  • Inspecció post-mortem dels animals que s¿hagin de sacrificar a l¿escorxador, i anàlisi si s¿escau, segons els resultats de les tècniques de diagnòstic en viu.
A més, de forma general es procedirà a la constitució d¿un arxiu centralitzat de dades de les granges on s¿han fet actuacions. Aquest registre permetrà definir les actuacions futures pel control dels diagnòstics i conèixer el flux de granges de l¿estat lliure a l¿infectat i viceversa.